سه شنبه 3 اردیبهشت 1398  |   16 شعبان 1440

 

...

شيوه‌نامه‌ي تدوين گزارش

بررسي و ارزشيابي علمي
طرح‌هاي پژوهشي

بررسي و ارزشيابي علمي
پايان‌نامه‌هاي دانشجويي

(ويرايش سوم)

معاونت پژوهشي و آموزشي
دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي
سال 1389

شيوه‌نامه‌ي بررسي و ارزشيابي علمي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي حمايتي
(با موضوعات فرهنگي ـ ديني و اجتماعي)در گزينش پايان‌نامه‌هاي حمايتي نكات ذيل مورد توجه قرار مي‌گيرد:
1. طرح‌نامه‌ (پروپزال) بايد مصوب و مورد تأييد گروه آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه محل تحصيل باشد.
2. موضوع پايان‌نامه‌ها با اهداف، مأموريت‌ها و نيازهاي فرهنگي، پژوهشي و آموزشي سازمان تناسب داشته باشد.
3. پايان‌نامه‌هايي كه محور مباحث آن فرهنگي ـ ديني و اجتماعي باشد، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
راه‌كار: حتي‌المقدور فهرستي از نيازها و اولويت‌هاي پژوهشي متناسب با اهداف و مأموريت‌هاي سازماني و استاني تهيه و به عنوان موضوعات پيشنهادي‌ پايان‌نامه‌ها در اختيار دانشگاه‌ها و دانشجويان مراجعه كننده قرار گيرد.
4. ملاك حمايت از نظر جغرافيايي، پايان‌نامه‌هاي اخذ شده در دانشگاه‌هاي استان است.
5. در استان‌هايي كه كارشناسي‌ارشد يا كارشناسي‌ارشد رشته‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي سازمان وجود ندارد از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان بومي شاغل به تحصيل در ديگر استان‌ها حمايت به عمل مي‌آيد.
6. پايان‌نامه‌هاي حوزوي سطوح سه و چهار (به ترتيب كارشناسي‌ارشد و دكتري) به شرط انطباق با مأموريت‌هاي سازمان و برخورداري از نگاه كاربردي مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
7. هدايت و نظارت بر پايان‌نامه‌هاي حمايتي از ابتدا ـ پس از تأييد طرح‌نامه (پروپزال) ـ تا انتهاي پژوهش (متن نهايي پايان‌نامه) توسط كارشناس پژوهشي سازمان يا كارشناس ارشد ناظر مورد وثوق خارج از سازمان انجام مي‌گيرد.
8. براي تصويب و تعيين مبلغ حمايتي، گزارش كارشناس بررس و تأييد مدير استان ضروري است.
9. در پايان هر گزارش پس از نقد و بررسي دقيق و جزيي مباحث پايان‌‌نامه‌ي مربوطه، با توجه به استانداردهاي ارزيابي هر پژوهش، درباره‌ي كيفيت و ميزان تناسب محتواي آن با اهداف و مأموريت‌هاي سازمان اظهار نظر و نتيجه‌گيري مي‌شود. ضروري است، اهميت موضوع و ارتباط آن با مأموريت‌ها و موضوعات مورد نظر سازمان نيز تبيين گردد.
تذكار: براي آگاهي از ملاك‌هاي بررسي و ارزيابي پايان‌نامه‌ها، علاوه بر موارد اختصاصي، به شيوه‌نامه‌ي علمي تدوين گزارش بررسي و ارزيابي طرح‌هاي پژوهشي مراجعه شود.
10. سقف حمايت از پايان‌نامه‌ها در مقطع كارشناسي ارشد 6.000.000 ريال و براي رساله‌هاي مقطع دكتري 10.000.000 ريال است.
11. در صورتي‌كه پايان‌نامه از مرحله‌ي آغازين تا مراحل پاياني، تحت نظارت كارشناسان سازمان قرار داشته و متن نهايي آن نيز از نظر كارشناسي از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد، تمام مبلغ تعيين شده براي حمايت از پايان‌نامه، به محقق واگذار مي‌شود.
12. در صورتي‌كه پايان‌نامه از كيفيت متوسطي برخوردار باشد، سه چهارم مبلغ تعيين شده به محقق پرداخت مي‌شود.
13. اگر پايان‌نامه از بدو امر تحقيق به سازمان ارائه نشده باشد و پس از آماده‌سازي نهايي تحويل شود، در صورت كيفيت مناسب اثر و ميزان تناسب آن با اهداف و نيازهاي سازمان، سه چهارم مبلغ تعيين شده به محقق پرداخت مي‌شود.
14. پايان‌نامه‌هايي كه در سال مالي مورد نظر دفاع شود، مورد حمايت قرار مي‌گيرد؛ بنابراين پايان‌نامه‌هايي كه به هر دليل در سالي كه ثبت‌نام شده دفاع نشود، در اولويت نوبت سال بعد قرار مي‌گيرد.
15. مبالغ كمتر تا سطح سه‌پنجم مبلغ مصوب متناسب با كيفيت و مرتبه‌ي ارزشي اثر و مطابق نظر و نتيجه‌ي كارشناسي قابل پرداخت مي‌باشد.
16. سازمان در قبال پايان‌نامه‌هايي كه موضوع و مباحث آن‌ها خارج از اهداف و مأموريت‌ها ومطالبات مورد نظر سازمان باشد و يا به لحاظ متن و محتوا فاقد كيفيت مناسب تشخيص داده شود، هيچ‌گونه تعهدي ندارد.

دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي
ويرايش سوم، 1389

«شيوه‌نامه‌ي تدوين گزارش بررسي و ارزشيابي علمي طرح‌هاي پژوهشي»


گزارش بررسي و ارزيابي هر طرح پژوهشي شامل عناصر ذيل مي‌باشد:
1- مقدمه:
در اين بند از گزارش به موارد ذيل اشاره مي‌شود:
- عنوان طرح.
- مجري/ مجريان طرح.
- تعداد فصول و صفحات طرح؛ گزارش اجمالي از عناوين فصول و سرفصل‌هاي اصلي تحقيق.
- تاريخ شروع قرارداد.
- مدت مقرر شده براي انجام عمليات تحقيق.
- هزينه‌ي نهايي تصويب شده در قرارداد.
2- معرفي:
در این بند ابتدا خلاصه‌ای از طرح با مشخصات ذيل ارائه می‌گردد:
2-1- کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، پیشینه‌ی تحقیق، سؤال‌هاي اصلي و فرعي، اهداف اصلی و فرعی، فرضیات اصلی و فرعی تحقيق.
2-2- خلاصه‌ای از بخش روش‌شناسی كه شامل اطلاعات ذيل باشد: 
نوع تحقيق به لحاظ:
1- بنیادی،
2- کاربردی،
3- توسعه‌ای،
4- راهبردی. 
نوع تحقيق از نظر روش گردآوري اطلاعات:
1- مطالعه‌ي میدانی (مشاهده، آزمايش، پرسش‌نامه، مصاحبه)
2- مطالعه‌ی غیرمیدانی شامل اسنادی یا کتابخانه‌ای.
روش تحليل اطلاعات:
1- روش كمّي (تحليل توصيفي آماري، تحليل استنباطي آماري)
2- روش کیفی که خود شامل دو نوع تبديل داده‌هاي كيفي به كمّي یا تحلیل محتوا و تحليل داده‌هاي كيفي یا تحليل گفتمان، اتنومتدولوژي (روش‌شناسي مردمي)، اتنوگرافي (مردم‌نگاري) و... می‌باشد.
جامعه‌ی آماری و شیوه‌ي نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه
3- بررسي:
در اين بند به نقد و بررسي اثر شامل موارد كلي‌تر و سير از كلي به جزئي ـ موارد شكلي و روشي تا محتوايي ـ اشاره مي‌شود. اين موارد عبارت است از:
- اشاره به فهرست تفصيلي و اجمالي.
- استفاده از شماره‌گذاري در فصل بندي.
- رعايت مراحل تحقيق به ترتيب؛ كليات، چارچوب نظري، روش‌شناسي، تجزيه و تحليل داده‌ها، نتيجه‌گيري.
- تفكيك و ترتيب فصول طرح و هم‌خواني عناوين فصول با محتواي آن.
- تناسب كميت نوشته با موضوع اصلي.
- بررسي همسازي دروني ميان بخش‌هاي مختلف تحقيق و سرانجام هماهنگي ميان مراحل مختلف تحقيق به لحاظ موضوع، اهداف، سؤالات و فرضیات، روش مناسب، یافته‌ها و نتایج.
- رعايت اصول هريك از جنبه‌هاي روشي و نظري بخش‌هاي مختلف تحقيق شامل: طرح مسأله، موضوع تحقيق، ضرورت و اهميت پژوهش، اهداف تحقيق، ادبيات و چارچوب نظري موضوع، روش‌شناسي (شيوه‌ي جمع‌آوري اطلاعات، جامعه‌ي آماري، حجم نمونه، شيوه‌ي نمونه‌گيري، بررسي روايي و پايايي تحقيق، تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و...)، تجزيه و تحليل داده‌ها، نتيجه‌گيري و راه‌كارها، منابع و ضمائم.
- رعایت اصول ويراستاري محتوايي و ويراستاري ادبي.
- درباره‌ي منابع و مآخذ پژوهش موارد زیر مد نظر قرار می‌گیرد:
o در پژوهش‌هاي تطبيقي و مقايسه‌اي، بررسي ميزان بهره‌گيري از منابع لاتين و تنوع زباني.
o تأكيد بر منابع و مآخذ اثر با تكيه بر دست اول بودن يا نبودن آن (اين‌كه آيا خود محقق از آثار مؤلف مورد ارجاع استفاده نموده است يا از استنادات ديگران درباره‌ي اثر شخص مذكور بهره برده است).
o چگونگي روش ارجاع به منابع با به کارگیری یکی از روش‌های مورد قبول زیر:
 ذكر منابع و مآخذ مورد استفاده در پايين هر صفحه.
 ذكر منابع و مآخذ مورد استفاده در پايان هر فصل.
 ذكر منابع و مآخذ مورد استفاده در پايان هر تحقيق.
 ذكر منابع و مآخذ به روش دائره‌المعارفي در متن.
o مشخص بودن نقل قول‌ها بر اساس اصول علمي از قبيل گذاشتن علائم لازم براي جداسازي آن‌ها از متن اصلي.
o رعایت ترتيب موارد لازم در ذكر پي‌نوشت‌ها شامل نام، نام‌خانوادگي نويسنده، عنوان، مترجم، محل انتشار، نام ناشر، تاريخ انتشار، چاپ، جلد، صفحه.
o كتاب‌نامه يا فهرست منابع و مآخذ به شكل نظام‌مند در پايان پژوهش.
4- نتيجه‌گيري:
4-1- اشاره به نقاط قوت طرح از جمله:
- ابداع، ابتكار، خلاقيت و نوآوري در موضوع، مفاهيم و محتواي تحقيق
- هم‌سویی پژوهش با اهداف و مأموریت‌های سازمان.
- ميزان موفقيت پژوهش در دست‌یابی به اهداف پيش‌بيني شده.
- تمركز در موضوع و پرهيز از پراكنده‌نويسي و حاشيه‌روي.
- تناسب كميت نوشته با موضوع اصلي.
- ترتيب صحيح و منطقي فصول و مباحث متن.
4-2- اشاره‌ي اجمالي به ضعف‌های عمده و اساسی که در بند «بررسي» به صورت مفصل‌تر بیان گردیده است.
4-3- ارزیابی نهایی در خصوص ويرايش محتوايي و ادبي
4-4- ارزیابی در خصوص قابلیت چاپ و انتشار تحقیق (به همان صورت یا بعد از اصلاحات لازم) و يا عدم قابليت انتشار آن.

دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي
ويرايش سوم، 1389

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي