العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
پنج شنبه 26 مهر 1397  |   6 صفر 1440

 

...

شرح وظايف و مأموريت‌هاي دفتر آموزش عالي


1. برنامه ريزي، توسعه، هدايت و نظارت بر کليه مؤسـسات آمـوزش عـالي وابسته به سازمان .
2. برنامه ريزي بمنظور بهره‌گيري از ظرفيت هاي نظام آموزش رسمي کشور و مؤســسات آمــوزش عــالي وابــسته در جهــت تــأمين نيــروي انــساني متخصص در زمينه مديريت و کارشناسي حوزه فرهنگ تبليغ .
3. برنامه ريزي، بررسي و پيشنهاد برنامه هـاي آموزشـي درسـي رشـته هـاي مؤسسات آموزش عالي وابسته با همکاري گروه هاي آموزشي .
4. جمع آوري و پردازش اطلاعـات امـور آموزشـي، پژوهـشي و فرهنگـي مؤسسات آموزشي عالي وابسته و ارائه گزارش هاي ادواري و موردي .
5. تشکيل شوراي آموزشي با بهره‌گيري از صاحبنظران دانشگاهي، حوزوي و مديران گروه هاي تخصصي مؤسسات آموزشي عالي وابسته .
6. برنامه‌ريزي بمنظور توسعه‌ي گروه‌هاي آموزشي مؤسسات آمـوزش عـالي وابسته.
7. نظارت و ارزيابي از نحوه اجـراي برنامـه‌هـاي آموزشـي و پژوهـشي و فرهنگي مؤسسات آموزش عالي وابسته .
8. شناسايي نيروهاي مستعد و برنامه‌ريزي جهت دوره هاي کمک آموزشـي و آمادگي تحصيلات تکميلي.
9. ايجاد ارتباط و همکاري مـستمر بـا انديـشمندان و مراکـز و مؤسـسات علمــي، فرهنگــي و آموزشــي بمنظــور بهــره گيــري از امکانــات و توانمندي‌هاي موجود.
10. تنظيم و پيشنهاد قوانين و مقررات آموزشي مورد نيـاز مؤسـسات آموزش عالي وابسته .
11. برنامه‌ريزي بمنظور ايجاد دانشگاه مجازي و بهره‌گيري از فن‌آوري نوين در خدمات آموزشي .

تازه های نشر