پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1599 تعداد بازدید : 333


نقش شبکه ی اجتماعی مجازی تلگرام بر سبک زندگی جوانان تهرانی

نوشته‌ی علی کسرایی‌فر

این پایان‌نامه توسط آقای علی کسرایی‌فر در نیم‌سال دوم 1396 جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است. استاد راهنما دکتر سهیلا کیاسی و استاد مشاور دکتر اسماعیل کاوسی هستند. گزارش پایان‌نامه در 138 صفحه و پنج فصل با عناوین «کلیات تحقیق»، «مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق»، «روش‌ تحقیق»، «تجزیه و تحلیل داده‌های آماری» و «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» آمده است. 37 منبع فارسی و 4 منبع لاتین در نگارش پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
فصل نخست پس از طرح مسأله با سؤالات اصلی پژوهش آغاز می شود. هدف اصلی تحقيق اين‌گونه بيان شده است:
1. دست يابي به ميزان تأثیر شبكه ی اجتماعي تلگرام بر سبك زندگي جوانان تهراني. 2. دست يابي به ميزان تأثیر شبكه ی اجتماعي (تلگرام) بر رفتارهاي اخلاقي، اقتصادي، خانوادگي، شهروندي، علمي، سياسي و ديني جوانان تهراني. فرضيه‌‌ها نيز شامل موارد ذيل مي‌گردد:
فرضيه هاي اصلي: به نظر مي رسد استفاده از شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر سبك زندگي جوانان تهراني اثر دارد.
فرضيه¬هاي فرعي: شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي اخلاقي جوانان تهراني تأثیر دارد.
شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي ديني جوانان تهراني تأثیر دارد.
شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي خانوادگي جوانان تهراني تأثیر دارد.
شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي شهروندي جوانان تهراني تأثیر دارد.
شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي علمي جوانان تهراني تأثیر دارد.
شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي سياسي جوانان تهراني تأثیر دارد.
شبكه¬ی اجتماعي مجازي (تلگرام) بر رفتارهاي اقتصادي جوانان تهراني تأثیر دارد.
در فصل دوم که به بیان مبانی نظری می‌پردازد، مفاهیم و مبانی اصلی مورد بحث در پژوهش تصریح شده و زوایای نظری مباحث مطرح شده از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است. سبک زندگی و تاریخچه ی آن، مفهوم جوان و جواني، تاريخچه ی شبكه هاي اجتماعي، شبكه ی اجتماعي مجازي تلگرام و برخي نظريه¬هاي مطرح در حوزه¬ی سبك زندگي از جمله مباحث مطرح شده در این بخش می باشد.
در فصل سوم مباحثی در خصوص روش انجام تحقیق ارائه شده است. به منظور بررسي نقش شبکه اجتماعی مجازی تلگرام بر سبک زندگی جوانان از روش پيمايش استفاده شده است. تكنيك مورد استفاده جهت جمع‌آوري داده‌ها پرسش‌نامه است. جامعه‌ي آماري این پژوهش نیز جوانان مناطق 3 و 14 شهر تهران هستند.
در این پژوهش سبك زندگی (رفتارهاي جوانان تهراني در حوزه¬¬¬هاي اخلاقي، ديني، خانوادگي، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي) به عنوان متغير وابسته و شبكه¬ی اجتماعي تلگرام به عنوان متغير مستقل مطرح شده است. پرسشنامه از نوع محقق ساخته و پايايي آن به وسيله ی آلفاي كرونباخ هشتاد و دو درصد ارزیابی شد.
فصل چهارم در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شامل مباحثی در خصوص توصیف متغیرهای زمینه ای و نظری پژوهش است. بخش دوم به تحلیل سؤالات پرسشنامه ضمن تبیین رابطه میان متغیرها اختصاص دارد. تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شده است.
در فصل پنجم محقق می‌کوشد تا با تکیه بر روش تحقیق کاربسته در این پژوهش و یافته‌های حاصله به تحلیل موضوع بپردازد. نتايج به دست آمده بيانگر آن است که شبكه¬ی اجتماعي تلگرام بر سبك زندگي جوانان تهراني در سطح معني‌داري يك صدم و ضريب همبستگي به طور ميانگين 65 درصد تأثيرگذار مي باشد. نتایج جزئی‌تر نشان مي¬دهد كه شبكه ی اجتماعي مجازي تلگرام بر رفتارهاي اخلاقي جوانان تهراني 67 درصد، بر رفتارهاي ديني جوانان تهرانی 74 درصد، بر رفتارهاي خانوادگي 74 درصد، بر رفتارهاي  شهروندي 63 درصد، بر رفتارهاي علمي جوانان 59 درصد، بر رفتارهاي سياسي 57 درصد و بر رفتارهاي اقتصادي جوانان تهراني 61 درصد اثر دارد.

کلید‌واژه‌ها:
شبکه ی اجتماعی مجازی، تلگرام، سبک زندگی، جوانان تهرانی، رفتارهاي اخلاقی، رفتارهاي ديني، رفتارهاي خانوادگي، رفتارهاي شهروندي، رفتارهاي علمي، رفتارهاي سياسي، رفتارهاي اقتصادي.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي