پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1597 تعداد بازدید : 327


تبيين و تحلیل نظریه ی بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و دلالت های تربیتی آن با تأکید بر مباحث روش شناسی


نوشته‌ی کمال نصرتی هشی

رساله‌ی حاضر توسط آقای کمال نصرتی هشی جهت اخذ مدرک دکتری در رشته‌ی علوم تربیتی (گرایش فلسفه¬ی تعلیم و تربیت) از دانشکده‌ي علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان در دی ماه 1396 ارائه شده است. استاد راهنما دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی و اساتید مشاور دکتر خسرو باقری نوع‌پرست و دکتر سمیه رادمرد هستند. گزارش رساله در 194 صفحه و شش فصل با عناوین «کلیات پژوهش»، «ادبیات تحقیق»، «روش‌ پژوهش»، «نظریه ی بازی های زبانی ویتگنشتاین»، «دلالت های تربیتی با تأکید بر مباحث روش شناسی» و «نتيجه‌گيري» آمده است. 53 منبع فارسی و 16 منبع لاتین در نگارش رساله مورد استفاده قرار گرفته است.
فصل نخست پس از بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق، سؤال اصلی پژوهش این‌گونه مطرح شده است: «حاصل بررسی نظریه ی بازی‌های زبانی در فلسفه ی ویتگنشتاین چه دلالت‌های تربیتی از دریچه ی روش‌شناسی برای نظام آموزش و پرورش خواهد داشت؟». هدف اصلی پژوهش عبارت است از: تبيين دلالت های روش‌شناسی نظریه¬ی بازی‌های زبانی در فلسفه ی ویتگنشتاین.
در همین فصل تعریف اصطلاحات و واژگان کلیدی تحقیق شامل ویتگنشتاین متقدم، ویتگنشتاین متأخر، زبان، تعلیم و تربیت و دلالت های تربیت روش‌شناسی آمده است.
فصل دوم ابتدا به بحثی پیرامون «زندگی‌نامه و آثار ویتگنشتاین» و پس از آن «پیشگامان ویتگنشتاین» به زندگی و درآمدی بر آرای این نظریه‌پرداز دلالت دارد. پس از آن به مرور سیستماتیک تحقیقات پیشین در دو بخش «تحقیقات داخلی و خارجی» پرداخته شده است. پنج پژوهش داخلی و ده پژوهش خارجی در مورد موضوع در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است. این بخش با جمع‌بندی و نقد ادبیات موضوع به پایان رسیده است.
فصل سوم به «روش‌شناسی پژوهش» اختصاص دارد. روش این پژوهش مبتنی بر دو وجه توصیفی و تفسیری است از این رو می توان آن را در زمره ی پژوهش‌های کیفی دانست. طرح پژوهش در سه مرحله 1) تحلیل ابتدایی، 2) استخراج از اسناد و معنا کاوی و محتوا، 3) بررسی نتایج به دست آمده و تفسیر و استنباط آن‌ها ارائه شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، شیوه‌ی بررسی اسناد و مدارک و با روش کتابخانه¬ای است.
فصل چهارم با عنوان «نظریه¬ی بازی¬های زبانی ویتگنشتاین» به طرح موضوعاتی درباره¬ی نظریه‌ی تصویر زبانی ویتگنشتاین، نظریه¬ی بازی¬های زبانی ویتگنشتاین، نقد اتمیسم منطقی، رد مطلقیت، نقد رویکرد تحلیلی محض، محدودیت‌های تعریف اشاره‌ای، تحت پوشش قرار دادن جملات مختلف در بازی‌های زبانی، معنا و کاربرد در نظریه ی بازی های زبانی، بحث تعریف کارکرد واژه‌ها و مقایسه‌ی آن با ابزارها، اجتماعی بودن زبان و بحث قواعد در بازی‌های زبانی، تشابهت¬های خانوادگی در نظریه ی بازی‌های زبانی، صورت‌های زندگی یا اجتماعی در نظریه¬ی بازی¬های زبانی، علت توجه ویتگنشتاین به زبان (زبان وسیله‌ای برای مرزبندی اندیشه‌ها)، دیدگاه ویتگنشتاین درباره ی مباحث مابعدالطبیعه در نظریه ی بازی های زبانی، گرامر سطح و عمق در نظریه ی بازی‌های زبانی، تغییرات در نظریه¬ی بازی‌های زبانی و رسالت فلسفی در نظریه ی بازی های زبانی پرداخته است.
فصل پنجم به «دلالت‌های تربیتی روش شناسی» اختصاص دارد. در این فصل موضوعاتی در باب ایضاح و روشنگری اندیشه‌ها و دست یافتن به سکوت معنادار، مشارکت در یک صورت زندگی جهت کسب تجارب مستقیم، توجه به اقتضائات هر رشته و شکستن سلطه ی کمیت محوری، مشخص کردن دامنه و محدوده¬ی تحقیق و دیدن پیوندها و شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی امور، ایجاد نظم ویژه بر اندیشه ها در سایه ی ساختارمندی، تأکید بیشتر بر چگونه آموختن و نه چه آموختن، چگونگی و نحوه¬ی فهم واژه‌ها یا زبان و توجه به برخی استلزامات: رویکرد اشاره‌ای یا رویکرد کاربردی، پیش‌فرض‌ها و سوگیری های فهم و اندیشه در بررسی پدیده‌ها، راهکارهای غلبه بر پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های فهم و اندیشه، غلبه بر حس ذات باوری، بازنمایی دارای وضوح و سازمان‌دهی، توصیف و ارزیابی دیده‌ها، شنیده‌ها و اطلاعات؛ خودتبعیدی تحمیلی، تجربه مشاغل و حرفه‌های متفاوت، به دست آوردن اطلاعات وسیع و صحیح درباره¬ی هر موضوع با طرح سؤالات مناسب و مرتبط، محوریت تمییز در بررسی مسائل تربیتی و اجتماعی و دیدن تفاوت‌ها، شک و تردید صحیح در بررسی پدیده¬های جهان جهت دستیابی به شناخت حقیقی و ... مورد واکاوی قرار گرفته است.
فصل ششم به نتیجه‌گیری و ارائه‌ی الگو پیرامون راه‌کارها و شیوه¬های غلبه بر پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های فهم و اندیشه ارجاع دارد. این فصل با ارائه‌ی پیشنهادهایی چند برای کارگزاران و تصمیم‌گیرندگان تربیتی و نیز پژوهشگران به پایان رسیده است.

کلید‌واژه‌ها:
بازی‌های زبانی، ویتگنشتاین، دلالت های تربیتی، روش شناسی، رویکرد تحلیلی محض.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي