پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1596 تعداد بازدید : 336


بررسی نقش هوش فرهنگی و جهت‌گیری مذهبی در کاهش استرس شغلی (مورد مطالعه: ادارات کل تبلیغات اسلامی شمال غرب کشور)

نوشته‌ی آقای غلام‌حسین میکائیل‌وند

پایان‌نامه توسط آقای غلام‌حسین میکائیل‌وند در سال 95-1394 برای اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل ارائه شده است. استاد راهنما دکتر محمد روحی عیسی‌لو است. گزارش پایان‌نامه در پنج فصل با عناوین «کلیات تحقیق»، «ادبیات و مستندات، چارچوب و مبانی، سابقه و پیشینه‌ی تحقیق»، «روش‌شناسی تحقیق»، «نتایج» و «بحث و نتیجه‌گیری» ارائه شده است. 16 منبع فارسی و 8 منبع لاتین در نگارش پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از بیان مسأله و ضرورت و اهمیت موضوع، هدف اصلی تحقیق به صورت ذیل ارائه شده است:
•تعیین نقش هوش فرهنگي در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور؛
•تعیین نقش جهت‌گیری مذهبي در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور.

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:
•تعیین نقش استراتژی فرهنگي در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور؛
•تعیین نقش دانش فرهنگي در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور؛
•تعیین نقش انگیزش فرهنگي در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور؛
•تعیین نقش رفتار فرهنگي در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور؛
•تعیین نقش عقاید مذهبي دروني در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور؛
•تعیین نقش رفتارهای مذهبي بروني در کاهش استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور.

فرضيه‌ی اصلی تحقیق عبارتند از:
•هوش فرهنگي استرس شغلي را کاهش مي‌دهد.
•جهت‌گیری مذهبي استرس شغلي را کاهش مي‌دهد .

فرضيه‌های فرعی عبارتند از:
•ستراتژی فرهنگي، استرس شغلي را کاهش مي‌دهد.
•دانش فرهنگي، استرس شغلي را کاهش مي‌دهد .
•انگیزش فرهنگي، استرس شغلي را کاهش مي‌دهد .
•رفتار فرهنگي، استرس شغلي را کاهش مي‌دهد .
•عقاید مذهبي دروني، استرس شغلي را کاهش مي‌دهد.
•رفتارهای مذهبي بروني، استرس شغلي را کاهش مي‌دهد.
درهمین فصل پس از بیان فرضیه‌ها مدل مفهومی و تعریف مفهومی استرس شغلی، هوش فرهنگی و جهت‌گیری مذهبی به همراه تعریف عملیاتی آن‌ها ارائه شده است.
استرس شغلی با چهار بعد مطالبات، کنترل، حمایت مدیران، حمایت همکاران، ارتباطات و نقش عملیاتی شده است.
هوش فرهنگی با ابعاد استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار عملیاتی شده است.
جهت‌گیری مذهبی با ابعاد عقاید مذهبی درونی و رفتارهای مذهبی برونی در مجموع با چهارده مؤلفه سنجیده شده است.
فصل دوم با عنوان «ادبیات و مستندات، چارچوب و مبانی، سابقه و پیشینه‌ی تحقیق»، به ادبیات نظری موجود در باب مفاهیم هوش و تعاریف و انواع آن از جمله هوش فرهنگی، جهت‌گیری مذهبی و ابعاد آن، استرس شغلی و مباحث نظری  پیرامون آن به‌طور مفصل پرداخته شده است.
در ادامه‌ی این فصل پیشینه‌ی تجربی تحقیق در دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی ارائه شده است. بررسی 15 تحقیق داخلی و 11 تحقیق خارجی دست‌آورد این بخش از پایان‌نامه است.
در فصل سوم با عنوان «روش‌شناسی تحقیق»؛ بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی بیان شده است.
نظر به این‌که این تحقیق یك پژوهش توصیفي و کاربردی است لذا برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های ذیل استفاده شده است:
•روش کتابخانه‌ای: برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
•روش ميدانی از ابزار پرسش‌نامه برای گردآوری اطلاعات مربوط به بررسي نقش هوش فرهنگي و جهت‌گیری مذهبي در کاهش میزان استرس شغلي استفاده شده است.
جامعه‌ی آماری شامل کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور (آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، کردستان، زنجان و اردبیل) مي‌باشد. شایان ذکر است تعداد 290 نفر مدیر، معاون مدیر، رئیس اداره، کارشناس مسئول، کارشناس و کاردان در پست‌های سازماني این ادارات کل مشغول به کار هستند.
روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه‌گیری تصادفي ساده و از بین کارکنان رسمي و پیماني بوده است. روش تعیین حجم نمونه، روش به‌کارگیری جدول مورگان مي‌باشد که از طریق آن نمونه‌ای به حجم 165 نفر اخذ گردید.
با توجه به نوع متغیرها برای بررسي نقش هوش فرهنگي و جهت‌گیری مذهبي در کاهش میزان استرس شغلي کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامي شمال غرب کشور (آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، کردستان، زنجان و اردبیل) از پرسش‌نامه‌هایی که به همین منظور طراحي گردیده استفاده شد.
در این تحقيق سؤالات و ضریب آلفای کرونباخ به شرح ذیل است:
متغیر وابسته یا استرس شغلي: این پرسش‌نامه دارای 15 سؤال بوده است و بر اساس پرسش‌نامه‌ی استاندارد مادسیج (رسولی، 1384) طراحي، در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت سنجیده شده است.
متغير مستقل یا هوش فرهنگي: این پرسش‌نامه دارای 19 سؤال بوده که در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت سنجیده شده است.
متغیر مستقل دوم یا جهت‌گیری مذهبي: این پرسش‌نامه دارای 14 سؤال بوده توسط آلپورت و رأس در سال 1967 طراحي شده است و بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت سنجیده شده است. این آزمون در سال 1377 در ایران ترجمه و هنجاریابي شده که اعتبار و روایي آن توسط جان بزرگي (1377) به دست آمده است.
به‌طور کلي اقدامات صورت‌گرفته برای بررسي میزان روایي پرسش‌نامه به شرح ذیل مي‌باشد:
•مشورت با اساتید راهنما و مشاور و اخذ تأیید آن‌ها؛
•مشورت با کارشناسان خبره و صاحب‌نظران مدیریت منابع انساني؛
•استفاده از پرسش‌نامه‌هایي که در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
جهت بررسی پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که در هر سه متغیر این ضریب قابل قبول بوده است.
فصل چهارم با عنوان «نتایج» در دو بخش ارائه شده است. بخش یافته‌های توصیفی که شامل توصیف متغیرهای خاستگاهی پاسخگویان و متغیرهای اصلی تحقیق و ابعاد آن است و بخش یافته‌های استنباطی که با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من وایت‌نی و آزمون کروسکال والیس به بررسی روابط دو متغیری بین متغیرهای خاستگاهی و متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته است. در ادامه‌ی این فصل تحلیل عامل اکتشافی از متغیرهای اصلی و اجزای آن‌ها ارائه شده است. همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن نیز در انتهای این فصل گزارش شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد:
•بین استرس شغلي و هوش فرهنگي رابطه‌ی معني‌دار وجود دارد. به عبارتي با افزایش هوش فرهنگي استرس شغلي کاهش پیدا مي‌کند.
•بین استرس شغلي و جهت‌گیری مذهبي رابطه‌ی‌معني‌دار وجود ندارد.
•بین استرس شغلي و استراتژی فرهنگي رابطه‌ی معني‌دار وجود ندارد.
•بین استرس شغلي و دانش فرهنگي، انگیزش فرهنگي و رفتار فرهنگي رابطه‌ی معني‌دار وجود دارد.
•بین استرس شغلي و رفتارهای مذهبي دروني رابطه‌ی معني‌دار وجود دارد.
•بین استرس شغلي و عقاید مذهبي بروني رابطه‌ی معني‌دار وجود ندارد.
در فصل پنجم با عنوان «بحث و نتیجه‌گیری» ابتدا خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق ارائه شده و پس از آن به هم‌خوانی یافته‌های این تحقیق با تحقیقات مشابه اشاره گردیده است.
این فصل با ارائه‌ی پیشنهادها و توضیحاتی در مورد محدودیت‌های تحقیق پایان یافته است.

کلیدواژه‌ها:
هوش فرهنگی، جهت‌گیری مذهبی، استرس شغلی، ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی، شمال غرب.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي