پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1588 تعداد بازدید : 382


بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مدیران بر پذیرش تغییربا تأکید بر نقش متغیر میانجی سبک تفکر(مورد مطالعه:سازمان تبلیغات اسلامی تهران)

نوشته‌ی زهرا سعیدی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد خانم زهرا سعیدی در تابستان 1396 در رشته‌ی مدیریت دولتی ـ منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز‌کوه ارائه شده است. استاد راهنما دکتر مرضیه محمدی است. پایان‌نامه دارای فصل‌های «کلیات تحقیق»، «ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق»، «روش اجرای تحقیق»، «تجزیه و تحلیل داده‌ها» و «نتیجه‌گیری و پیشنهادها» و در 115 صفحه نوشته شده است. 30 منبع فارسی و 40 منبع لاتین در نگارش پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است. در انتها پرسش‌نامه و جداول آماری که با نرم‌افزار spss گرفته شده، پیوست گردیده است.
پس از بیان مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق هدف کلی تحقیق این‌گونه ذکر شده است:
•بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر کارکردهای سبک تفکر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران؛
•بررسی تأثیر کارکردهای سبک تفکر بر پذیرش تغییر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی؛
•بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر پذیرش تغییر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی.

اهداف جزئی طرح نیز به شرح ذیل است:
•بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر سبک تفکر قانون‌گذاری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران.
•بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر سبک تفکر اجرایی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران.
•بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر سبک تفکر قضاوت‌گر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران.
•بررسی تأثیر سبک تفکر قانون‌گذار بر پذیرش تغییر در مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران.
•بررسی تأثیر سبک تفکر اجرایی بر پذیرش تغییر در مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران.
•بررسی تأثیر سبک تفکر قضاوت‌گر بر پذیرش تغییر در مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تهران.

فرضیه‌ی اصلی و فرعی تحقیق نیز برگرفته از اهداف تحقیق تدوین شده است.
قلمرو مکانی تحقیق سازمان تبلیغات اسلامی مرکز (تهران) است و قلمرو زمانی آن بهمن ماه 1395 تا تیرماه 1396 است.
در ادامه‌ی این فصل تعاریف نظری سبک تفکر ‌و انواع آن، تغییر سازمانی و پذیرش تغییر سازمانی و خلاصه‌ای از تعاریف عملیاتی پذیرش تغییر و سبک‌های تفکر ارائه شده است.
در فصل دوم با عنوان «ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق» دارای دو قسمت مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه‌ی تحقیق است.
در قسمت اول مطالبی پیرامون تغییر سازمانی، اهمیت و ضرورت تغییر در سازمان، انواع تغییر، عوامل اصلی تغییر، منشأ مقاومت‌ها در مقابل تغییر، مقاومت‌های فردی و سازمانی ارائه شده است. در ادامه مباحثی پیرامون سبک‌های تفکر، تعریف آن، انواع تفکر، رویکرد شناخت‌محور، الگوی سبک تفکر اسرنبرگ و اصول شکل‌گیری سبک‌های تفکر آمده است.
در قسمت دوم این فصل پیشینه‌ی تحقیقات داخلی و پژوهش‌های خارج از کشور ارائه شده است. سیزده پژوهش فارسی و چهارده پژوهش خارجی محتوای این بخش را به خود اختصاص داده است.
شیوه‌ی تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه‌ی استاندارد است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی مدیران دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی است که تعداد آن‌ها 76 نفر است. این پژوهش تمام‌شماری شده و نیازی به مباحث مربوط به شیوه‌ی نمونه‌گیری و تعداد نمونه ندارد. پرسش‌نامه بین 76 نفر توزیع که از میان آن‌ها 66 پرسش‌نامه کامل و قابل تجزیه و تحلیل بود.

پرسش‌نامه دارای ساختار زیر است:
•سؤالاتی در مورد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سابقه‌ی کار، سن، گروه مدیریت، رتبه‌ی مدیریت، تحصیلات و محل اخذ مدرک تحصیلی)؛
•مقیاس سبک‌های تفکر استرنبرگ (1994) شامل سه سبک قانون‌گذار، اجرایی و قضاوتی می‌باشد. پاسخ‌دهنده در یک مقیاس پنج گزینه‌ای از یک (کاملاً مخالفم) تا پنج (کاملاً موافقم) به هریک از گویه‌ها پاسخ می‌دهد.
•مقیاس پذیرش تغییر مارتین پاتچن که پرسش‌نامه‌ای است مشتمل بر سؤال و حذف آن سنجش پذیرش تغییرات شغلی فرد می‌باشد. هر سؤال نیز دارای پنج گزینه است
پرسش‌نامه از طریق روایی محتوایی توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسش‌نامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به سبک تفکر 82/0 و مربوط به پذیرش تغییر 766/0 است
تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار spss‌ در دو مبحث آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.
فصل چهارم با عنوان تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مبحث آمار توصیفی و استنباطی آمده است. در مبحث آمار توصیفی ابتدا توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی در قالب جداول توزیع فراوانی و نمودار و سپس توصیف متغیرهای سبک تفکر و پذیرش تغییر در قالب یک جدول ارائه شده است.
در مبحث تحلیل استنباطی ابتدا به بررسی مفروضات رگرسیون خطی پرداخته شده است. سپس تحلیل استنباطی فرضیه‌های تحقیق نیز از طریق رگرسیون صورت گرفته است.
فصل پنجم با عنوان نتیجه‌گیری و پیشنهادها ابتدا به خلاصه‌ای یافته‌های پژوهش پرداخته و سپس پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.
درانتهای گزارش فهرست منابع آورده شده و پس از آن پیوست‌ها شامل جداول با فرمت spss از آمار توصیفی،‌ جداول آمار استنباطی ضمیمه شده است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد:
•ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر انواع سبک‌های تفکر مدیران تأییر معناداری دارد.
•انواع سبک تفکر بر پذیرش تغییر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی واحد مرکز تأثیر معناداری دارد.
•ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر پذیرش تغییر این مدیران تأثیر معناداری دارد.
•ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر سبک تفکر قانون‌گذاری سازمان تبلیغات اسلامی واحد مرکز تأثیر معناداری دارد.
•ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر سبک تفکر قضاوت‌گر سازمان تبلیغات اسلامی واحد مرکز تأثیر معناداری دارد.
•سبک تفکر قانون‌گذار بر پذیرش تغییر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی واحد مرکز تأثیر معناداری دارد.
•سبک تفکر اجرایی بر پذیرش تغییر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی واحد مرکز تأثیر معناداری دارد.
•سبک تفکر قضاوت‌گر بر پذیرش تغییر مدیران سازمان تبلیغات اسلامی واحد مرکز تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها:
متغیرهای جمعیت‌شناختی، مدیران، پذیرش تغییر، سبک تفکر، سازمان تبلیغات اسلامی.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي