پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1582 تعداد بازدید : 419


میزان تعلق خاطر به برنامه‌های فرهنگی مساجد شهر تهران نزد جوانان(گروه پسران مساجد منطقه نوزده تهران)


(گروه پسران مساجد منطقه نوزده تهران)
نوشته‌ی آقای محمدرضا آنیت

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد آقای محمدرضا آنیت در تابستان 1396 در رشته‌ی مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارائه شده است. استاد راهنما دکتر امیرمسعود امیر مظاهری و مشاور آن دکتر مجید کاشانی است. گزارش پایان‌نامه دارای فصل‌های «کلیات تحقیق»، «مروری بر ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق»، «روش تحقیق»، «تجزیه و تحلیل داده‌های آماری» و «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» است. در انتها فهرست منابع‌ که شامل 36 منبع فارسی است و پرسش‌نامه‌ی تحقیق پیوست شده است.
پس از بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف اصلی تحقیق «بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تعلق خاطر جوانان» ذکر شده است. اهداف فرعی عبارت‌اند از:
•شناسایی و بررسی نقش عوامل فردی بر میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد؛
•شناسایی و بررسی نقش عوامل محیطی بر میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد؛
•شناخت وضع موجود (وضع فعلی) مساجد از نظر تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد؛
•ارائه‌ی برنامه‌ی پیشنهادی برای ایجاد تعلق خاطر جوانان در بخش برنامه‌های فرهنگی مساجد.

فرضیه‌ی اصلی تحقیق عبارت است از:
«عوامل فردی ـ محیطی در میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأثیر دارد».

فرضیه‌های فرعی عبارت‌اند از:
•عوامل ذهنی در میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأثیر دارد.
•عوامل مربوط به ویژگی‌های فردی در میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأثیر دارد.
•کالبد محیطی مسجد در میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأثیر دارد.
•وضعیت اجتماعی مسجد در میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأثیر دارد.
•فعالیت‌های مسجد در میزان تعلق خاطر جوانان به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأثیر دارد.
درادامه‌ی این فصل متغیرهای تحقیق مشخص شده و در مورد جنبه‌ی جدید بودن و نوآوری در پژوهش صحبت شده است. هم‌چنین خلاصه‌ای از روش اجرای پژوهش، قلمرو تحقیق و گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یافته‌ها ارائه شده است.
درانتهای این فصل مدلی از ساختار کلی تحقیق و تعریف مفهومی فرهنگ و تعلق خاطر کاری، هم‌چنین تعریف عملیاتی سه بعد شناختی، عاطفی و فیزیکی تعلق خاطر کاری ارائه شده است.
فصل دوم با عنوان به «مروری بر ادبیات تحقیق» در قسمت‌های چارچوب نظری، ادبیات تحقیق،‌ پیشینه‌ی تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته است.
در مبحث «چارچوب نظری، این فصل نظریه‌های صاحب‌نظرانی چون اریک فروم در باب آزادی، رابرتسون در مورد جهانی شدن، دورکیم در‌باره‌ی همبستگی مکانیکی و ارگانیکی، دیدگاه اسپنسر در مورد همبستگی آلی و قراردادی،‌ هم‌چنین دیدگاه سید محمدحسین طباطبایی در مورد حیات و اعتبارات اجتماعی، شهید مطهری در مورد دین و مسجد، سیدعلی‌ خامنه‌ای در مورد شاخصه‌های مسجد پویا آمده است و در ادامه ادبیات نظری تعلق خاطر ارائه شده است. پیشینه‌ی تحقیق نیز مبحث ارائه شده در ادامه‌ی این فصل است. چهار پژوهش داخلی پیرامون موضوع تعلق خاطر کاری به عنوان پیشینه‌ی تحقیق ارائه شده است.
پس از پیشینه‌ی تحقیق مطالبی در مورد آسیب‌شناسی ارتباطات دینی، آیات مرتبط با مسجد، ویژگی‌های مسجد کارآمد، معرفی بخش‌های مرتبط با مسجد،‌ معرفی مساجد مهم،‌ معرفی منطقه 19 شهر تهران و رتبه‌بندی منطقه 19 در میان سایر مناطق آمده است.
در انتهای این فصل مدل تحلیلی تحقیق ارائه شده است که در آن به دو عمل فردی و محیطی مؤثر بر تعلق خاطر و اجزای آن اشاره دارد.
در فصل سوم با عنوان «روش‌شناسی تحقیق» آورده شده که نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع میدانی است و به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه صورت می‌گیرد. متغیرهای مستقل و وابسته و گویه‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق در این قسمت از پژوهش ارائه شده است.
جامعه‌ی آماری پژوهش نمازگزاران، هیأت امنا و ائمه‌ی جماعات و جوانان مشارکت‌کننده در مساجد منطقه 19 هستند. از 98 مسجد این منطقه 40 مسجد فعال است و حدود 3500 نفر در آن فعالیت دارند. به کمک جدول کرجس و مورگان تعداد نمونه 240 نفر انتخاب گردیده است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1396 است.
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار یا پایایی تحقیق بررسی شده است. روایی پرسش‌نامه نیز به صورت محتوایی با کمک از اساتید و صاحب‌نظران مورد بررسی واقع شده است.
این فصل با نمودار مراحل انجام پژوهش و نقشه‌ی منطقه 19 پایان‌یافته است.
فصل چهارم با عنوان «تجزیه و تحلیل داده‌های آماری» در دو قسمت آمار توصیفی که به توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی و گویه‌های مربوط به فرضیه‌ها در قالب جدول توزیع فراوانی و نمودار میله‌ای و دایره‌ای اشاره دارد و آمار استنباطی که در باب آزمون فرضیه‌ها بحث می‌کند، به تحلیل یافته‌ها اشاره دارد.
در فصل پنجم با عنوان «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» ابتدا خلاصه‌ای از شیوه‌ی انجام پژوهش ارائه شده و پس از خلاصه‌ای از یافته‌ها، مبحث آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. در ادامه‌ی این فصل یافته‌ها بر اساس تحلیل نظریه‌ها و ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این فصل نیز محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادها آمده است.
در انتهای گزارش پیوستار شامل فهرست منابع، پرسش‌نامه‌ی تحقیق و لیست مساجد واقع در منطقه 19 شهر تهران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:
تعلق خاطر، برنامه‌های فرهنگی، مسجد، شهر تهران، جوانان، منطقه‌ی نوزده

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي