پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1562 تعداد بازدید : 709


بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر هوش فرهنگی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی

نوشته‌ی آقای حسن بختیاری

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد آقای حسن بختیاری در سال 1396 در رشته‌ی مدیریت منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ارائه شده است. استاد راهنما دکتر مصطفی علی‌میری و مشاور آن دکتر مجید غیاثی است. پایان‌نامه دارای فصل‌های «کلیات تحقیق»، «مروری بر ادبیات تحقیق»، «روش اجرای تحقیق»، «تجزیه و تحلیل داده‌ها» و «نتیجه‌گیری و پیشنهادها» و در 118 صفحه نوشته شده است. 34 منبع فارسی و 35 منبع لاتین در نگارش پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است.درانتها پرسش‌نامه و جداول آماری که با نرم‌افزار spss گرفته شده، پیوست گردیده است.
در فصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» پس از بیان مقدمه و اهمیت موضوع متناسب با موضوع، هدف اصلی تحقیق «تعیین تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ابعاد هوش فرهنگی» عنوان شده است.
فرضیه‌ی اصلی پژوهش بیان می‌دارد«ویژگی‌های شخصیتی بر ابعاد هوش فرهنگی تأثیر دارد». فرضیه‌های ویژه‌ی تحقیق نیز به رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و تک‌تک ابعاد هوش فرهنگی اشاره دارد.
در ادامه‌ی این فصل پس از بیان حدود مطالعاتی تحقیق یعنی قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق، اصطلاحات یا واژگان کلیدی تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی شده است. این اصطلاحات شامل ویژگی‌های شخصیتی،‌ هوش فرهنگی و ابعاد آن از جمله هوش فراشناختی، هوش شناختی، هوش انگیزشی و هوش رفتاری است.
فصل دوم با عنوان «مروری بر ادبیات تحقیق» به مباحثی نظری پیرامون هوش، هوش ‌سازمانی، فرهنگ، فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی، نقش و جایگاه هوش فرهنگی در سازمان‌ها، الگوهای هوش فرهنگی، ابعاد هوش فرهنگی، شخصیت، ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد ویژگی‌های شخصیتی پرداخته است.
در مبحث بعدی این فصل با عنوان «پیشینه‌ی تحقیق» شش عنوان پژوهش داخلی و شش عنوان پژوهش خارجی بررسی شده است.
«روش اجرای تحقیق» فصل سوم پایان‌نامه است. نوع تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و‌ به لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات علی است. روش گرد‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. جهت سنجش متغیر هوش فرهنگی از پرسش‌نامه‌ی آنگ و همکاران (2007) که بومی‌سازی شده، استفاده شده است. در این پرسش‌نامه هوش فرهنگی با چهار بعد هوش فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری در قالب 21 سؤال سنجیده شده است. صفات پنج‌گانه از متغیر ویژگی‌های شخصیتی نیز با پرسش‌نامه‌ی بومی‌سازی شده‌ی نئو در قالب 56 سؤال بررسی شده است.
به منظور بررسی پایایی تحقیق از شاخص همبستگی درونی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضریب برای تمامی متغیرها بالای 7/0 بوده است.
به منظور روایی تحقیق نیز از نظر خبرگان بهره‌برداری شده است.
جامعه‌ی آماری کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی هستند که تعدادشان بالغ بر 250 نفر بوده است. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 152 نفر است. از طریق شیوه‌ی نمونه‌گیری به روش «در دسترس» از جامعه‌ی مورد نظر نمونه انتخاب شده است.
فصل چهارم با عنوان «تجزیه و تحلیل داده‌ها» در دو قسمت توصیفی و آزمون فرضیه‌ها به تحلیل داده‌ها پرداخته است.
تحلیل توصیفی داده‌ها در این پایان‌نامه با توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی مانند جنسیت، سن و تحصیلات در قالب جدول فراوانی شروع شده است. پس از آن آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها که مبنای استفاده از آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها است ارائه شده آمده است. در ادامه مفروضات استفاده از رگرسیون خطی برای فرضیه‌ها با شاخص F و آماره دوربین واتسن بررسی شده است. این فصل با آزمون فرضیه‌های تحقیق به پایان رسیده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد:
ویژگی‌های شخصیتی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بر ابعاد فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی و هم‌چنین شاخص هوش فرهنگی که حاصل این ابعاد است، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فصل آخر با عنوان «نتیجه‌گیری و پیشنهادها پس از بیان مقدمه‌ای به خلاصه‌ی آزمون فرضیه‌ها و نتایج حاصل از آن پرداخته است. نتیجه‌گیری فرضیه‌ها، همسویی فرضیه‌ها با تحقیقات دیگر، پیشنهاد‌هایی در راستای فرضیه‌های تحقیق، و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیت‌های تحقیق از دیگر عناوین این فصل است.

کلیدواژ‌ها:
ویژگی‌های شخصیتی،‌ هوش فرهنگی، کارکنان،‌ استان مرکزی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي