العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
دو شنبه 4 تیر 1397  |   10 شوال 1439

 

...
شماره : 1534 تعداد بازدید : 694


بررسی تأثیر سرمایه‌‌ی اجتماعی بر بزه‌کاری جوانان تهران

نوشته‌ی آقای سید سعید آل‌طه

این پایان‌نامه توسط آقای سید سعید آل‌طه برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی بندر انزلی در سال 1395 در 145 صفحه نگاشته شده است. دکتر امیرحسن نیازپور سمت استاد راهنمای پایان‌نامه و دکتر سولماز چمنی سمت مشاوره‌ی آن را داشته‌اند. مطالب پایان‌نامه پس از چکیده در پنج فصل ارائه شده است. در قسمت پایانی پایان‌نامه نتیجه‌گیری و فهرست 65 منبع فارسی و لاتین ذکر شده است. پايان‌‌نامه شامل: فهرست مطالب، چکیده، بدنه‌ي تحقيق، نتیجه‌گیری و فهرست منابع مي‌باشد.
یکی از مهم‌ترین ابزارها در پیشگیری از جرم و بزه‌کاری، سرمایه‌ی اجتماعی است و از آن‌جا که در تحقیقات موجود کمتر به نقش سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و ... بر بزه‌کاری جوانان تأکید شده است، شناسایی تأثیر سرمایه ی اجتماعی و متغیرهای زمینه ای دیگر بر ارتکاب بزه‌کاری وارائه‌ی راه‌کارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ارتکاب آن در تهران، به عنوان ضرورت انجام تحقیق عنوان شده است.
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثیر سرمایه‌‌ی اجتماعی بر بزه‌کاری جوانان تهرانی است. در این‌جا بر پايه‌ی نظريه‌هاي زیمل، بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما ميان متغيرهاي تحقيق ارتباط نظري برقرار شده و فرضیه‌های تحقيق مطرح گردیده است. جمعيت آماري اين تحقيق را کلیه‌ی جوانان (15-29 ساله‌) شهر تهران تشكيل مي‌دهند. حجم نمونه عبارت است از 400 نفر از این جوانان که با استفاده از فرمول کوکران برآورد و تعیین گرديد. در اين تحقيق روش نمونه‌گيري خوشه¬ای چندمرحله‌ای است كه در آن با توجه به متغير منطقه‌ی مسكوني از ميان مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تهران به طور برابر افرادي به عنوان نمونه‌ی تحقيق انتخاب شدند.
براي سنجش بزه کاری جوانان (متغير وابسته) با تكيه بر چارچوب نظري و تحقيقات پيشين از مقياس‌ معتبري استفاده شده كه پيش از اين در تحقيق ديگران نيز مورد آزمون قرار گرفته است. براي سنجش اين مفهوم از پنج بعد (سرقت و تقلب پرخاشگری و تخریب، کج روی اخلاقی، کج روی جنسی و کج روی فرهنگی) بهره گرفته شده، متغیر مستقل (سرمایه‌ی اجتماعی) نیز با سه بعد اصلی اعتماد، پای‌بندی به هنجارها و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است.

پرسش‌های پژوهش عبارت‌ است از:
1- آیا سرمایه‌ی اجتماعی در پیشگیری و کاهش بزه‌کاری جوانان نقش دارد؟
2- مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی مؤثر بر پیشگیری و کاهش بزه‌کاری جوانان کدام‌اند؟

اهداف اصلی و فرعی تحقیق عبارت است از:
اهداف اصلی:
1.بررسی وضعیت ارتکاب بزه در میان جوانان تهرانی.
2.بررسی تأثیر سرمایه‌‌ی اجتماعی بر پیشگیری از بزه‌کاری.

اهداف فرعی:
1. بررسی تأثیر گستردگی شبکه های اجتماعی بر بزه.
2. بررسی تأثیر پای‌بندی به هنجارها و ابعاد آن بر بزه و پیشگیری از آن.
3.بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر بزه و پیشگیری از آن.
4.بررسی تأثیر سرمایه‌‌ی اجتماعی بر ابعاد مختلف بزه‌کاری و پیشگیری از آن.
پژوهش حاضر با استفاده از روش کمی و تکنیک پیمایش انجام و در پنج فصل طراحی شده است. این فصول به ترتیب به شرح زیر است:
1.کلیات تحقیق؛ شامل طرح مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، سؤالات، اهداف و ساختار پژوهش.
2.پيشينه‌ی‌ تجربي پژوهش و مبانی نظری؛ شامل تاریخچه‌ و تعریف سرمایه‌‌ی اجتماعی؛ نظریه های زیمل، بوردیو، کلمن و ...؛ تعریف و نظریه های بزه کاری.
3.روش شناسی: جامعه‌ی آماری، شیوه‌ی نمونه گیری، تعریف نظری و عملی مفاهیم، طراحی پرسش‌نامه، اعتبار و پایایی پرسش‌نامه.
4.یافته ها؛ شامل یافته های مربوط به اطلاعات زمینه ای جوانان، وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی و بزه کاری و نسبت میان این دو متغیر در میان جوانان.
5.نتیجه گیری و جمع بندی: خلاصه‌ی یافته ها، بحث و تحلیل، پیشنهادها و محدودیت های پژوهش.   

کلیدواژه‌ها:
سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد، مشارکت، پای‌بندی به هنجارها، بزه کاری، کجروی جنسی و اخلاقی، پیش‌گیری، اطفال و نوجوانان. 

منبع :
تازه های نشر