شنبه 8 آذر 1399  |   11 ربیع الثانی 1442

 

...
شماره : 1631 تعداد بازدید : 786


مأخذ شناسی اربعین

 اباذر نصر اصفهانی

مقدمه:
اربعین امام حسین(ع) در فرهنگ شیعی جایگاهی بسیار والا و ارزشمندی دارد؛ چون یک بار دیگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در این روز زنده شده و نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تشیع گردیده است. واژه «اربعین» مبنای فرهنگی نیز دارد؛ یعنی در فرهنگ اسلامی، در مناسبت های مختلف بر عدد ۴۰ بسیار تأکید و سفارش شده است. یکی از این مناسبت ها زیارت اربعین امام حسین(ع) است که اهمیت عدد چهل را در فرهنگ اسلامی و معارف شیعی نشان می دهد. دو مناسبت در این روز وجود دارد: یکی آمدن جابر بن عبداللّه انصاری برای زیارت امام حسین(ع) از مدینه به کربلا در بیستم صفر سال ۶۱ هجری و بنابر قول مشهور، رسیدن اهل بیت^ در این روز به کربلا، و دیگری تعلیم حدیثی از امام صادق(ع) به صفوان بن مهران جمّال، برای زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین است.
این نوشتار، گزارشی از تألیفات پژوهشگران ارجمند درباره این موضوع است. در این مأخذشناسی کوشیده ایم تا تمام آثاری که درباره اربعین و زیارت اربعین به صورت کتاب، مقاله و یا پایان نامه منتشر شده را معرفی کنیم. البته این گزارش، تنها به ذکر اطلاعات مأخذشناسی آثار بسنده کرده و پروژه­ای در زمینه کتاب شناسی توصیفی اربعین در گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت در دست اجراست.

الف) کتاب ها
۱. آه از غروب فراق: نجوای خاموش جابر با مولایش حسین(ع).سعید مقدس، تهران، مکیال، ۱۳۸۱، ۶۴ص.
۲. اربعین.رسول جعفریان، تهیه شده در معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش، تهران، نشر مشعر، ۱۳۹۰، ۳۳ص.
۳. الارب‍ع‍ی‍ن ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ة.م‍ح‍م‍د اش‍راق‍ی (م‍ع‍روف ب‍ه ارب‍اب)، ت‍ه‍ران، سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، ۱۳۷۹، ۳۵۰ص.
۴. ارب‍ع‍ی‍ن ام‍ام ح‍س‍ی‍ن(ع).ح‍س‍ن ن‍م‍ازی ش‍اه‍رودی، ت‍ه‍ران، دان‍ش‍وران، ۱۳۷۸، ۱۶ص.
۵. ارب‍ع‍ی‍ن ح‍س‍ی‍ن‍ی: پ‍ژوه‍ش‍ی در ب‍ازگ‍ش‍ت اه‍ل ب‍ی‍ت^ از ش‍ام ب‍ه ک‍رب‍لا.م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن پ‍ورام‍ی‍ن‍ی، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه م‍ع‍رف‍ت، ق‍م، ح‍س‍ی‍ن (ع )، ۱۳۸۲، ۱۲۴ص.
۶. ارب‍ع‍ی‍ن در ف‍ره‍ن‍گ اس‍لام‍ی.ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍طی‍م و ت‍رج‍م‍ه رض‍ا ت‍ق‍وی دام‍غ‍ان‍ی، ت‍ه‍ران، س‍ازم‍ان ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، م‍رک‍ز چ‍اپ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۸.
۷. اربعین در فرهنگ شیعه.محمد محسن حسینی طهرانی، قم، عرش اندیشه، ۱۴۲۶ق = ۱۳۸۴، ۱۱۷ص؛ قم، مکتب وحی، ۱۴۳۲ق = ۱۳۹۰، ۱۱۷ص.
۸. ارب‍ع‍ی‍ن س‍ی‍د ش‍ه‍ی‍دان ک‍رب‍لا.اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دی ه‍م‍دان‍ی، ت‍ه‍ران، گلزار کتاب، ۱۳۸۶، ۸۱ص.
۹. الاربعین فی التراث الشیعی.محمدمحسن حسینی طهرانی، بیروت، دارالمحجة البیضاء؛ تهران، مکتب وحی، ۱۴۳۱ق، ۱۵۱ص.
۱۰. اربعین و چهل درس از کاروان آزادی آفرین کربلا.مرتضی مهدوی یگانه، تهران، جمهوری، ۱۳۸۷، ۱۲۳ص.
۱۱. اربعینیة الامام الحسین علیه السلام فی وجدان الاسلام.عدنان عبدالنبی البلداوی، بغداد، ۲۰۰۹م، ۲۳ص.
۱۲. از عاشورا تا اربعین.محمد سرخوش، بوشهر، انتشارات بوشهر، ۱۳۸۸، ۱۳۱ص.
۱۳. از کربلا تا مدینه محرق القلوب.احمد بحرینی دشتی، اقتباس از کتاب محرق القلوب مهدی نراقی، قم، مؤسسه انتشارات عصر ظهور، ۱۳۸۴، ۳۵۲ص.
۱۴. ب‍ا خ‍ان‍دان وح‍ی: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن.ح‍ش‍م‍ت ال‍ل‍ه ق‍ن‍ب‍ری ه‍م‍دان‍ی، ت‍ه‍ران، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۷۹، ۱۷۳ص.
۱۵. ت‍ح‍ق‍ی‍ق درب‍اره اول ارب‍ع‍ی‍ن ح‍ض‍رت س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء(ع).م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ق‍اض‍ی طب‍اطب‍ائ‍ی، ق‍م، ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍م‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‍ی ش‍ه‍ی‍د آی‍ت ال‍ل‍ه ق‍اض‍ی طب‍اطب‍ائ‍ی، ۱۳۶۸، ۹۶۳ص؛ ت‍ه‍ران، وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی، س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات، ۱۳۸۳، ۴۸۸ص.
۱۶. ثارالله خون حسین(ع) در رگ های اسلام (به ضمیمه تحقیقی درباره اربعین حسینی).حسین عندلیب همدانی، قم، مسجد مقدس جمکران، ۱۳۹۲، ۵۱۹ص.
۱۷. چله وصل ( اسرار اربعین).سیدعلیرضا موسوی، اصفهان، انتشارات ذکری القلوب ٬ ۱۳۹۳، ۱۱۰ص.
۱۸. چ‍ه‍ل روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه.م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍ری، ت‍ه‍ران، ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان، ۱۳۸۱، ۱۴۳ص.
۱۹. الخبر الیقین فی رجوع السبایا لزیارة الاربعین: تاریخیا و فقهیا.حسن البدوی، بیروت، دار الولاء، ۲۹۵ ص.
۲۰. خطوات المتقین فی ثمار زیارة الاربعین.هادی الشیخ طه، کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، ۱۴۳۱ق، ۳۰ص.
۲۱. درسنامه اربعین.مجید جعفر پور، قم، بیت الاحزان، ۱۳۹۰، ۲۵۶ص.
۲۲. دیوان اربعین الامام الحسین(ع).ام سرور، قم، انتشارات حضرت عباس(ع)، ۱۴۳۲ ق = ۱۳۹۰، ۲۰۰ص.
۲۳. راز ب‍ک‍اء: م‍ص‍ائ‍ب ح‍ض‍رت زی‍ن‍ب÷ از واق‍ع‍ه ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن.م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ری، ت‍ب‍ری‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۲۲۴ص.
۲۴. رسم دلدادگی: روایتی ادبی از اربعین حسینی از نگاه جابر بن عبدالله انصاری.علیرضا مرتضوی، تهران، ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، ۱۳۹۰، ۴۰ص.
۲۵. ریاض العارفین فی زیارة الاربعین.عادل علوی، قم، مؤسسه اسلامی تبلیغ و ارشاد، ۱۴۳۱ق = ۱۳۸۹، ۱۵۰ص.
۲۶. زی‍ارت ارب‍ع‍ی‍ن: آی‍ن‍ه ع‍رف‍ان و آی‍ت ای‍م‍ان.ب‍ا ت‍ب‍ی‍ان‍ی از م‍ح‍م‍دح‍س‍ن اح‍م‍دی ف‍ق‍ی‍ه، ق‍م، دارال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر، ۱۴۲۳ق = ۱۳۸۱؛ قم، آیات بینات، ۱۴۳۰ق، ۴۸ص.
۲۷. زیارة الاربعین: دراسة موضوعیة فی اثبات مشروعیتها.کمال زهر، بیروت، امجاد، ۱۴۲۲ق، ۷۰ص.
۲۸. زیارت در اربعین: فضیلت زیارت اربعین حسینی در کربلا.محمدعلی نورانی یگانه قمی، قم، اثر قلم، ۱۳۹۲، ۸۷ص.
۲۹. زی‍ن‍ب ÷ در ح‍س‍اس ت‍ری‍ن و درخ‍ش‍ان ترین دوران زن‍دگ‍ی خ‍ود؛ از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن.ب‍درال‍دی‍ن ن‍ص‍ی‍ری، ب‍ه ک‍وش‍ش اس‍دال‍ل‍ه م‍رادی ب‍روج‍ردی، ک‍اش‍ان، ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه آی‍ت ال‍ل‍ه ام‍ام‍ت ک‍اش‍ان‍ی، م‍ج‍م‍ع م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن ب‍ه آل م‍ح‍م‍د’، ۱۳۸۳، ۳۴۹ص.
۳۰. سریر اشک: ماتم نامه حسینی از محرم تا اربعین.به کوشش محمد( عارف) موسوی نژاد، با مقدمه ای از صادق حسینی اشکوری، قم، مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۸۷ =۱۴۳۰ ق، ۱۸۲ص.
۳۱. شرح زیاة الاربعین للامام الحسین(ع).السید حسون البطاط، بیروت، الفیحاء، ۲۰۱۳م.
۳۲. شرح زیارت اربعین سالار شهیدان همراه با زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای عهد و دعای فرج.یدالله زمانی گندمانی، قم، چلچراغ، ۱۳۹۰، ۱۲۸ص.
۳۳. شعر اربعین.دفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی، زیر نظر نصرالله مردانی، تهران، شاهد، ۱۳۷۷، ۱۶۴ص.
۳۴. ص‍ف‍ری‍ه از روز ارب‍ع‍ی‍ن ت‍ا آخ‍ر م‍اه ص‍ف‍ر.ع‍ل‍ی ف‍ل‍س‍ف‍ی خ‍راس‍ان‍ی، م‍ص‍ح‍ح ج‍واد ارت‍ش‍داد، م‍ش‍ه‍د، ج‍ع‍ف‍ری، ۱۴۰۶ق = ۱۳۶۴، ۳ جلد.
۳۵. الفلسفة زیارة الاربعین: یتناول هذا الکراس العناوین التالیة: البعد العقائدی والفکر لزیارة العتبات المقدسة.عدنان ساعدی، قم، بزم قلم، ۱۳۹۲، ۴۸ص.
۳۶. الکاظمیة المقدسة و احیاء ذکری اربعینیة الامام الحسین(ع) لعامی ۱۴۳۰ – ۱۴۳۱ق،کاظمین، العتبة الکاظمیة المقدسة، ۱۴۳۱ق، ۷۹ص.
۳۷. الگوهای آسمانی «فاطمه و اربعین حسینی»: مجموعه سخنرانی های خطیب توانا حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمدتقی حشمت الواعظین طباطبائی قمی.علی تقدیری، قطب الدین محمد رستگار، تهران، ۱۳۸۹، ۲۲۴ص.
۳۸. مجالس الاربعین فی مصیبة راس الحسین(ع).نورالله ذاکر قاضی عسگر، اصفهان، بی­نا، ۱۳۸۳ق، ۱۳۹ص.
۳۹. مجلة صدی الاربعین.مجموعة مؤلفین، کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، ۱۴۳۴ق.
۴۰. مجموعه مقالات در زمینه عاشورا، اربعین و نوروز.محمدفاضل استرآبادی، قم، انتشارات شیعه شناسی، ۱۳۹۲.
۴۱. مرثیه نامه: اربعین و ورود به مدینه محرم و صفر ۱۳۸۸.مجید عیوضی، تهران، آرام دل، صیام، ۱۳۸۸، ۴۸ص.
۴۲. مسیر السبایا ویوم الاربعین ویلیه اربعین الحسین فی الادب القریض والشعبی.م‍ح‍م‍ود ال‍ش‍ری‍ف‍ی، قم، ال‍ش‍ری‍ف ال‍رض‍ی، ۱۳۷۳، ۶۴ص، قم، باقیات، مکتبه فدک، ۱۴۲۸ق، ۱۷۶ص.
۴۳. مسیرة الاربعین الحسینیة.علی حسین الخباز، کربلاء المقدسة، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة، ۲۰۱۲م.
۴۴. المسیرة الملیونیة فی زیارة الاربعین.عبد مناف عبد محمود الخفاجی، بابل، دارالصادق، ۲۰۱۴م، ۱۲۳ص.
۴۵. ال‍م‍ش‍ی إل‍ی الام‍ام ال‍ح‍س‍ی‍ن ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام.م‍ح‍م‍ود ال‍غ‍ری‍ف‍ی ال‍ب‍ح‍ران‍ی، ق‍م، دارال‍ص‍دی‍ق‍ة ال‍ش‍ه‍ی‍ده، س‍م‍احة ال‍م‍رج‍ع آی‍ة ال‍ل‍ه ال‍ع‍ظم‍ی ال‍م‍ی‍رزا ج‍واد ال‍ت‍ب‍ری‍زی، ۱۴۲۵ق، ۳۲ص.
۴۶. مصائب الحسین(ع) یوم الاربعین.الملایة معصومة حبیب الجریدان.
۴۷. م‍ص‍ائ‍ب ح‍ض‍رت زی‍ن‍ب÷، از واق‍ع‍ه ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن.م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ری، ت‍ب‍ری‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۱۷۰ص.
۴۸. من آداب زیارة الاربعین.الشیخ مهدی تاج الدین، کربلاء المقدسة، مکتبة العلامة ابن فهد الحلی. ۲۰۱۳م.
۴۹. نخستین اربعین در کربلا، آیة الله قاضی طباطبایی.مقدمه آیة الله جعفر سبحانی، تلخیص و نگارش مهدی شمس الدین، تهران، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، ۱۳۷۵، ۷۱ص.
۵۰. النور المبین فی شرح زیارة الاربعین.مهدی تاج الدین، قم، دارالانصار، ۱۴۲۶ق، ۲۴۸ص.
۵۱. ه‍م‍راه ب‍ا آل ع‍ل‍ی(ع) (از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن ).ح‍ش‍م‍ت ال‍ل‍ه ق‍ن‍ب‍ری ه‍م‍دان‍ی، [ب‍رای ] س‍ازم‍ان ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری ب‍رن‍ام‍ه ه‍ای ف‍ره‍ن‍گ‍ی ـ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی س‍ال ح‍ض‍رت ام‍ی‍رال‍م‍ؤم‍ن‍ی‍ن ع‍ل‍ی(ع)، ت‍ه‍ران، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۷۹، ۱۴۵ص.
۵۲. یا اهل العالم: پیاده روی میلیونی اربعین حسینی از دریچه دوربین.عکس سید احسان باقری، علی حیاتی؛ گردآوری و بازنویسی متن محمد کرم زاده، تهران، بیان معنوی، ۱۳۹۱، ۱۰۸ص.
۵۳. یوم الاربعین عند الحسین(ع).عبدالرزاق الموسوی المقرم، نجف، مطبعة القضاء، ۱۳۷۷ق، ۴۰ص.

ب) مقالات
۱. «إحیاء الإسلام بإحیاء قضّیة الوحدة». حسن یحیی، صدی الاربعین (کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، ۱۴۳۴ق.)، ص ۹-۱۲٫
۲. «إحیاء أمر أهل البیت علیهم السلام وتعظیم الشعائر الحسینیة».السید أحمد الحسینی، صدی الاربعین (کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، ۱۴۳۴ق)، ص ۱۵-۲۳٫
۳. «الأربعون فی المأثور الاسلامی». الشیخ عبد الجبار الساعدی، ینابیع، ش ۱۰، محرم الحرام-صفر ۱۴۲۷ ه.ق.، ص ۱۸-۲۲٫
۴. «اربعین».دائرة المعارف تشیع، ج ۱، ص ۸۴٫
۵. «اربعین امام حسین(ع)».حسین ظفری­نژاد، ماهنامه پرسمان، ش ۱۰۸، دی ۱۳۹۰، ص ۱۷-۱۸٫
۶.  «اربعین ابوالشهداء علیه آلاف التحیة و الثناء».نصرت الله نوریانی، آیین اسلام، ش ۲۵۱، ۱۸ آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲٫
۷. «اربعین از دیدگاه رهبر».ماهنامه سرباز، ش۲۰۸، دی ۱۳۹۲، ص ۲۴٫
۸. «اربعین امام حسین(ع)».یک گزارش اجمالی. رسول جعفریان، مقالات تاریخی، ص ۱۷۱-۱۷۸٫
۹. «اربعین تداوم قیام حسینی».پیام انقلاب، ش ۹۶، آبان ۶۲، ص ۴-۷٫
۱۰. «اربعین حسین بن علی(ع) (چهلمین روز پیکار سپاه حق با لشگر کفر و ننگ)». دانشوران، ش ۳، تیر ۱۳۴۳، ص ۷-۱۰٫
۱۱. «اربعین حسینی و روز زیارتی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)».محمود سوری، گلبرگ معرفت، ش ۷۳، فروردین ۱۳۸۵، ص ۳۶-۴۰٫
۱۲.  «اربعین حسینی».سیدرضا طاهری، اشارات، ش ۱۴۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۴۹-۶۶٫
۱۳. «اربعین حسینی».طه تهامی، پیام زن، ش ۲۳۸، دی ۱۳۹۰، ص ۳۰-۳۵٫
۱۴. «اربعین حسینی».محمدابراهیم محمدی، فرهنگ کوثر، ش ۶۴، زمستان ۱۳۸۴، ص ۲۹-۳۵٫
۱۵. «اربعین حسینی؛ درس ها و پیام ها».پیام انقلاب، ش ۳۱، بهمن ۱۳۸۸، ص ۲٫
۱۶. «اربعین سید الشهدا(ع)».نصرت الله نوریانی، آیین اسلام، ش ۲۷۱، آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲٫
۱۷. «اربعین نور: اربعین حسینی».گلبرگ معرفت، ش ۶۱، فروردین ۱۳۸۴، ص ۴۹-۵۳٫
۱۸. «اربعین و بازگشت کاروان حسینی به کربلا». حسین تربتی، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۲۸-۳۵٫
۱۹. «اربعین، بلوغ عاشورا».محمدرضا سنگری، رشد معلم، ش ۱۰۲، تابستان ۱۳۷۳، ص ۴۴-۴۵٫
۲۰. «اربعین، تداوم عاشورا».جواد محدثی، پیام زن، ش۲۰۳، بهمن ۱۳۸۷، ص ۱۴-۱۵٫
۲۱. «اربعین، روزی که سرهای مجلسیان درباری فرو افتاد».نشریه صف، ش ۲۵، دی ۱۳۶۰، ص ۱۰-۱۱٫
۲۲. «اربعین، نگاهی به نقش تاریخ ساز امام سجاد(ع) بعد از فاجعه کربلا».نشریه جهاد، ش ۵۹، آذر ۱۳۶۲، ص ۳۲-۳۳٫
۲۳. «اربعینیة الامام الحسین(ع) فی وجدان الاسلام».عدنان عبدالنبی البلداوی، صدی الاربعین (کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، ۱۴۳۴ق.)، ص ۲۵-۳۲٫
۲۴. «اسرار اربعین در تاریخ خلقت».دیدار آشنا، ش ۱۳۵، دی ۱۳۹۰، ص ۱۲-۱۴٫
۲۵. «اگر اربعین نبود عاشورا گم می شد: مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین ارفع». پاسدار اسلام، ش ۳۶۱، دی ۱۳۹۰، ص ۱۶-۱۹٫
۲۶. «با اربعین حسینی».دوماهنامه نیمرخ، ش ۲۶، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ ص ۳۸-۳۹٫
۲۷. «با کاروان اربعین».پگاه حوزه، ش ۳۱۸، دی ۱۳۹۰، ص ۳۶-۳۷٫
۲۸. «پژوهشی در اربعین حسینی(ع)».محسن رنجبر، تاریخ در آیینه پژوهش، ش ۵، بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۷-۱۹۲٫
۲۹. «پیام آوران عاشورا (به مناسبت اربعین حسینی)».نشریه جهاد، ش ۴۳، آذر ۱۳۶۱، ص ۱۸-۲۲٫
۳۰. «پیام اربعین در زیارت اربعین».عبدالکریم پاک نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۲۴، دی و بهمن ۱۳۸۸، ص ۱۴-۲۵٫
۳۱. «تاملی پیرامون اربعین».احسانی، آفاق مهر، ش ۴۸، دی – اسفند ۱۳۹۰، ص ۱۱۸-۱۱۹٫
۳۲. «التأیید الإلهی لزیارة الاربعین». الشیخ مکی فاضل، صدی الاربعین (کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، ۱۴۳۴ق)، ص ۳۳-۴۲٫
۳۳. «تجدید الحزن فی الاربعین». رشید السرای، جنه الحسین علیه السلام، ش ۵، محرم الحرام ۱۴۳۵ ه.ق.، ص ۶۲-۶۷٫
۳۴. «تحقیق درباره اولین اربعین».سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، موعود، ش ۸، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۴-۲۷٫
۳۵. «تحقیقی درباره اربعین حسینی».محمدتقی سبحانی نیا، تاریخ در آیینه پژوهش، ش ۶، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۷-۱۸۲٫
۳۶. «تحلیل مبنای تاریخی اربعین حسینی».محمد فاضل، رواق اندیشه، ش ۱، خرداد و تیر ۱۳۸۰، ص ۵-۳۲٫
۳۷. «جلوه­های حماسیه سیاسی در زیارت اربعین».علی حائری مجد، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ص ۳۸-۳۹٫
۳۸. «چگونگی پیدایش و برپایی مراسم اربعین حسینی در زنگبار».یاسر کنعانی، اخبار شیعیان، ش۶۳، بهمن ۱۳۸۹، ص ۳۶٫
۳۹. «در اربعین چه گذشت». گلستان قرآن، ش ۶۳، اردیبهشت ۱۳۸۰، ص ۲۷٫
۴۰. «درس اربعین».معارف، ش ۱۰۰، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۲۲٫
۴۱. «زیارة الأربعین من علامات المؤمن».کاظم البهادلی، الفرات، ش ۱۱، صفر ۱۴۲۳ق.
۴۲. «زیـارة الأربعین هکذا تحدث عنها المعصومون… و التزم الحسینیون».تحقیق احمد الحسینی، شعائر، ش ۹، صفر ۱۴۳۲ق، ص ۸-۱۲٫
۴۳. «زیارة الأربعین، نبض وحدة الأمّة والُستضعفین».حسین کورانی، شعائر، ش ۴۶٫ ربیع الاول ۱۴۳۵ق، ص ۶-۷٫
۴۴. «زیارت: نهضت پیاده روی اربعین».جواد محدثی، پیام انقلاب، ش ۱۵۸، اسفند ۱۳۶۴، ص ۶۲-۶۵٫
۴۵. «سرّ قداست اربعین حسینی».محمد فاضل استرآبادی، اخبار شیعیان، ش ۱۷، فروردین ۱۳۸۶، ص ۴۰-۴۱٫
۴۶. «سفر عشق: روایتی از پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا».سید محمدجعفر محمودی، آفاق مهر، ش ۵۴، آذر و دی ۱۳۹۲ ص ۶-۱۳٫
۴۷. «سلام بر کسی که زخم هایش التیام یافت».رقیه ندیری، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ص ۲۴-۳۲٫
۴۸. «سلام برتو که وارث تمام انبیایی: نگاهی به زیارت مهم اربعین که خواندنش یکی از نشانه های ایمان است».فاطمه مرشدی، خیمه، شماره ۸۳، دی ۱۳۹۰ ص ۹۰-۹۱٫
۴۹. «شیعیان زنگبار و مراسم اربعین». وقف میراث جاویدان، ش ۳۹-۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ص ۹۱-۹۳٫
۵۰. «عاشورا در زیارت اربعین».نصرالله شریفی، مجموعه عاشورا، ص ۲۰۱-۲۱۱٫
۵۱. «فی اربعین الامام الحسین (ع) ».سلمان هادی آل طعمه، المنیر الحسینی، ش ۲۱-۲۲، ربیع الاول ۱۴۲۸ق، ص ۲۳۸-۲۴۰٫
۵۲. «مراسم الاربعین فی البحرین».مجلة شعائر، ش ۴۵، صفر ۱۴۳۵ق.
۵۳. «مطاف دل ها (به مناسبت اربعین حسین)».مهدی پیشوایی، درس هایی از مکتب اسلام، سال ۴۹، ش ۱۱، دی ۱۳۸۸، ص ۵-۸٫
۵۴. «معراج انسان ها در پیاده روی اربعین».عبدالکریم پاک نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۷۴-۸۲٫
۵۵. «نگاهی به آموزه های دعای اربعین».سیدرضا طاهری، اشارات، ش ۸، زمستان ۱۳۹۱، ص ۵۱-۶۲٫
۵۶. «نگاهی به زیارت اربعین سالار شهیدان (مبتنی بر آثار و اندیشه های حکیم الهی آیت الله جوادی آملی)».حسین محمودی، اشارات، ش ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۴۷-۵۷٫
۵۷. «نگاهی به کتاب: تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا(ع)». کیهان فرهنگی، ش ۸، آبان ۱۳۶۳، ص ۴۳٫
۵۸. «نوح السبایا والصحابة یوم الاربعین».السید صالح الشهرستانی، صدی الاربعین (کربلا، العتبة العباسیة المقدسة، قسم الشؤون الفکریة والثقافیة، ۱۴۳۴ق)، ص ۱۴۷-۱۵۲٫
۵۹. «ویژگی های امام حسین(ع) در زیارت اربعین».عبدالکریم پاک نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۴۸، بهمن ۱۳۹۰، ص ۱۱۴-۱۲۵٫

ج) پایان نامه
۱. ارائه ساختار مناسب مستند دینی ـ آیینی با مطالعه موردی اربعین حسینی در عراق.حسن امامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی علی اصغر غلامرضایی و مشاوره محمود اربابی، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲٫

منبع : “حوزه” و “کتاب مجموعه مقالات اربعین جمعی از نویسندگان در پژوهشکده حج و زیارت”
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي