شنبه 4 بهمن 1399  |   8 جمادی الثانی 1442

 

...
شماره : 1340 تعداد بازدید : 2512


سوق جامعه به سمت پژوهش محوری درگفتگوباحجت الاسلام حسنی

توضیح:
درآستانه هفته های  پژوهش،کتاب، فضای مجازی و... برآن شدیم که به گفتگوبا پژوهشگرمعاونت پژوهشی وآموزشی سازمان تبلیغات اسلامی،حجت الاسلام سید محمدابراهیم حسنی درباره اهمیت پژوهش ومطالعه وپیشنهاداتی که دراین باره دارند  بپردازیم.

1-درایامی هستیم که با مناسباتی چون هفته پژوهش وکتاب ومطالعه روبروهستیم بفرمائیدکه چه شدوچه خلاءو ضرورتي را احساس کردید که به امرپژوهش روی آوردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم-رب اشر لی صدری ویسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوقولی
  السلام علی الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین اللذین بذلومهجهم دون الحسین(علیه وعلیهم السلام)
همینطورسلام وتشکرعرض می کنم به محضرشماعزیزان سایت موفق پژوهه دین وضمن گرامی داشت هفته مقدس بسیج وهفته کتاب ومطالعه ونیزهفته پژوهش که درپیش داریم.
درخصوص علم وپژوهش که پرسیدید بایدبگویم که پشتوانه هرکاری می تواندوبایدباشد.چه آنكه اگرکاری از پشتوانه علمی والبته نوآوري وتازگی برخوردار باشدازارزش وپذيرش خاصي درجامعه ومخاطبین برخوردارخواهد بود.و این مهم البته بدون تحقیق وپژوهش محقق نمی گردد.
متاسفانه دشمنان دین درطول تاریخ سعی نمودندتامتون اصلی ماراتصرف کنندو پس مانده های دست چندم   خودشان رابه خوردمادهند وما رابه ترجمه  وروحیه ترجمه گري سرگرم كنند.که اثرآنرا هنوزدرحد افتخاردر برخی قشرهای علمی ودانشجوئی و پایان نامه هامی بینیم. ضمن اینکه  گرايش عمومي به خريد آثارترجمه اي را بایدنشان ازهمان فرهنگ مصرف گرائی وع+لم گريزي مخاطبان بدانیم که درنتیجه کم توجهی ما نویسندگان پژوهشگران دینی ونیز مسئولین امرپژوهشی و...حاصل شده وتداوم می یابد.
بنده براساس همین انگیزه وبه لطف خدا  ذوق وعلاقه شخصی و زمینه های علمی حوزوی و دغدغه تبلیغی كار آمدو به روزکه داشتم  به این امرخطیريعني پیگیری امرپژوهش پرداختم. چون به این نتیجه رسیدم که مابایداین فرهنگ راتغییروجامعه رابه سمت پژوهش محوری سوق دهیم واز تنبلی دست بکشیم وبه پژوهشگری درمتون غنی خودمان بپردازیم.
 
2-بعنوان یک پژوهشگربفرمائیدخلا ونارسائی امرنشروتوزیع مادرعرصه کتاب دراین زمینه چیست؟
ببینیدیکی ازایرادات اخیرمااین است که به نهضت گردآوری روی آوردیم وناشران محترم ماهم به چاپ وانتشار مجموعه های گردآوری شده و مرقومات برجاي مانده ازديگران وچاپ و خریدو فروش آنها بیشتربهاءمی دهندتا کارهای تحقیقی وپژوهشی وخوانندگان راهم به پیگیری وخرید ومطالعه یک چنین آثاری عادت دادند.تاجائیکه حتی آثارتحقيقي وپژوهشی خوب رابه بهانه های مختف مثل نبودهزینه چاپ وترس از فروش نرفتن آن(به جهت فروش محور بودن)وبالابردن سطح توقعات علمی وبررسی های مکرروحتی سلیقه ای بجای اهتمام ویاتقویت مردود
و معطل می کنندودرفايل هاوانبارهاوکشوها انباشته ودرنتيجه پژوهشگران راازادامه کارویافته های علمی مایوس
می سازند..این گرایش چیزی جز ايستائي ومصرف زدگی علمی وهدردادن زمان وتسهيلات وامکانات آموزشي و پژوهشی و بیت المال مخصوصادر نهادهایی که به این منظور تشکیل شده اند ببارنمی آورد.

3-ظاهرا جنابعالی درحوزه نهج البلاغه مطالعاتی داشتیدبعنوان نمونه اجمالابرای کسانی که می خواهندوارد این فضابشوندچه کتابهائی راپيشنهادوچه راهکارهایی رابرای گسترش مطالعه وپژوهش دراین حوزه توصیه می کنید؟
بایدبه همه كسانيكه مي خواهندوارداين وادي پربار شوندبگویم که درمرتبه مقدماتی بایدمتون مربتط بانهج البلاغه ازجمله آثاردكتردلشادتهراني(مجموعه مهر)ومحمددشتي(مجموعه بانهج البلاغه آشناشويم)ونيزكتاب شهيد مطهري (درسهايي ازنهج البلاغه) وآثار(دکتر محمدمهدی جعفری)رامطالعه کنند. بعدازآن البته مراحل سنگين تری هست مثل آثار(دکترسیدجواد مصطفوی)(دکترشهیدی) و(علامه جعفری)که خودشان هرکدام به فراخور موضوعی که در پیش میگیرندخواهند یافت. البته ناگفته نماندکه درجهت تحقیق درنهج البلاغه صرفامتن عمیق این کتاب راهگشا وکافی نیست بلکه باید کتابها و مقالات مختلفی رابرای ورودبه هرخطبه و کلام آن مطالعه نمود.ودرکنارآن وازچند كتاب ديگركه حاوي ديگر سخنان حضرت هستندنيزمثل غررالحكم و...نبايدغافل شد.
اولین راهکارآن نشرو توزيع ترجمه ها وشرح ها ی ساده وروان وكاربردي نهج البلاغه درسطح گسترده درجامعه به تناسب محیط هاو مخاطبین مختلف
دومین راهکارآموزش مفاهیم نهج البلاغه درسطوح عمومی وکلاسیک درمدارس ومساجدو ادارات ومحافل علمي ديني ومذهبي.
سومین راهکار گسترش زمينه ها وبسترهاوتسهيل و تيسيرمنابع مطالعاتي نهج البلاغه درسطوح مختلف براساس پيش نيازهاي محيطي وكاري و كاربردي ومنابرتوسط نهادهای مرتبط
چهارمین ومهمترین راهکار همان پژوهش وتحقيق موضوعی وکاربردی درعلوم نهج البلاغه است. در این زمینه البته بایداهل فن ونهادهاوموسسات مرتبط وارد عمل شوندکه قبلادراینخصوص مفصل سخن گفتیم.

4-بنظرشمادولت ونهادهای مرتبط فرهنگی درراستای  انجام  فعالیت های پژوهشی درراستای  پیشبرد فرهنگ عمومی وکتاب خوانی جامعه چه کمکی می توانندبکنند؟
دراین خصوص بایدبطوراجمال عرض کنم که بطور جد حمايت هاي جانبي ازناحيه مسئولين امرازكار پژوهش وامر تحقيق ونوآوري مباحث نو پديدديني  وبسيج  امكانات وگسترش موسسات ونهادهاي پژوهشي مخصوصادرحوزه متون غنی اسلام بسیارکارسازاست.  تابه نتايج مطلوبتري درزمينه هاي علمي و پژوهشي دست پيداكنیم. .مانبايدغافل باشيم واز خودمان رفع تکلیف کنیم.وثمره زحمات وخدمات علمي بزرگان وعلماء دين وياامكانات حاصل شده ازخون شهدا چه درحوزه يادانشگاه اسلامي را برباددهيم وبصرف مطا مع مادي دست ازكارعلمي و
پژوهشي برداريم. وبه صرف برگزاري همايش واهداءجايزه وپردازش هاي فصلي وتوصيه وسخنراني اكتفاء نکرد. اگرچه دراين زمينه مسئولين امرپژوهشي ونهادهای مرتبط مسئوليت مضاعفی درفراهم سازی بسترها وجهت دهي وهدايت و تشويق وحمايت پژ وهش وپژوهشگران دارند. هرچندکه دراين مسئله هم غفلت هست.

5-بعنوان سخن آخراگردرحوزه مباحث پژوهشی باپژوهشگران محترم دینی سخنی داریدبفرمائید
بگذاریددرادامه عرایضم به همه پژوهشگران محترم پیشنهاد کنم درهرعرصه ای که می توانند درکنارهمه کارهایی که درخصوص ائمه اطهار(علیهم السلام)شده وبواقع هم درحق ایشان بسیاراندک ونارساست به آن اکتفاوبسنده نکنندومخصوصادراین عصروزمان که دشمنان همیشگی دین واهل بیت(ع) ومخالفان سرسخت مکتب شیعی مثل وهابیت ودشمنان دیرین وقسم خورده اهل بیت(ع)و مکتب هدایت بخش وبیدارسازشان که در طول تاریخ بانحاء مختلف درصددتخریب وجهه اهل بیت(ع) وقلب حقائق درخشان وآموزنده تاریخ زندگی درخشانشان برآمده اندو اکنون درصورت هاوادبیات التقاطی ورجئه دیگری به دشمنی وانحراف وجداساختن نسل ها ازاین مکتب وحتی جسارت وتوهین به آستان رفیعشان برآمدند بویژه درخصوص برخی ائمه بزرگوار(ع)که بیشترمظلوم واقع شدند ودرحقشان بسیاراندک کارشده مثل همین امام حسن مجتبی(ع) امام سجاد(ع)امام جواد(ع)امام هادی(ع) امام عسکری(ع)و..دست بکارشوندودربیان وقلم حق مطلب رااداکنندوآن خاندان آسمانی نبوت وامامت راازمظلومیت وکلام وسیره وگفتارهدایت بخش ونازنین وحکمت بارشان راازمهجوریت نجات دهند.وبنظرحقیریکی از مهمترین اقدامات مقابله ای مادرمقابل این دشمنی ها ودسیسه هاهمین است که باهنرو فنون صحیح وبه روزآنطورکه شایسته وبایسته است مکتب اهل بیت(علیهم السلام)رادراختیارمردم وافکارسالم بشربگذاریم تا منصفین عالم خود به انتخاب وقضاوت بپردازندهمچنانکه آقاامام صادق (ع)به یکی از یارانش فرمودند:علوم مارا دراختیارمردم بگذاریدچراکه اگرمحاسن وزیبائییهای کلام مابه گوششان برسدبیدرنگ ازماتبعیت می کنندوبه ما می پیوندند"ان الناس لوعلموامحاسن کلامنالاتبعونا"

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي