شنبه 4 بهمن 1399  |   8 جمادی الثانی 1442

 

...
شماره : 1304 تعداد بازدید : 2331


سالروزولادت کریم اهل بیت (ع)گفتگوباحجت الاسلام حسنی

توضیح: درماه رمضان المبارک درآستانه ایام ولادت امام حسن مجتبی(ع)وهفته اکرام  بایکی ازکارشناسان معاونت پژوهشی وآموزشی حجت الاسلام سیدمحمدابراهیم حسنی که خودازمحققین زندگی نامه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)واز سادات حسنی نیزمی باشدگفتگوئی انجام شده که مشروح آن به شرح ذیل است:

- ضمن عرض سلام وتبریک ایام ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)وقبولی عبادات وتشکرازشمامستحضریدکه اخیرا دشمنان اسلام وتشیع به شدت درصددتخریب وجهه شخصیتی ائمه اطهار(علیهم السلام)برآمدندلهذاتصمصیم گرفتیم دراین ایام ولادت کریم اهلبیت وغریب مدینه امام حسن مجتبی(ع)باشمادرخصوص آن حضرت بعنوان یکی از امامان معصوم بزرگوارو مظلوم که بیشترموردهجمه وحمله تبلیغاتی دشمنان قسم خورده امامت وولایت قرارگرفتند گفتگوئی داشته باشیم لطفاشماآغازگرباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم-رب اشر لی صدری ویسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوقولی
"السلام علیک ایهاالسیدالزکی السلام علیک ایهالبرالوفی السلام علیک ایها العالم بالتاویل السلام علیک ایهاالقائم الامین السلام علیک ایهاالهادی المهدی السلام علیک ایها الطاهر الزکی السلام علیک ایهاالتقی النقی السلام علیک ایها الحق الحقیق السلام علیک ایهاالشهیدالصدیق "
اولا: ازمحضرشما عزیز بزرگوارکه این سلاله کوچک وناقابل را نقش کوچکی بخشیدیدتاقدری ازامام غریب نامه غربت بخوانیم وسخن ازجنس ناب مظلومیت  برانیم تشکرمیکنم وامیدوارم که همه مان دراین ایام پرکرم منظور نظرکریم اهلبیت(ع) و میهمان خوان پرنعمت واحسانش قرار گیریم .من هم به شما وهمه عزیزان وهمکاران و همه اهل ولاءعرض سلام وتبریک دارم بمناسبت ولادت موفورالسروروپربرکت کریم اهل بیت(ع)سبط اکبرالرسول (ص)وابن امیرالفحول(ع) وابن زهراءالبتول(س).
درثانی: اجازه بدهیدازبرگزارکنندگان اولین کنگره امام حسن مجتبی(ع)که امرپربرکت وثمره خون شهداء بود بنوبه خودتشکری داشته باشم. 
امادرخصوص ولادت سبط اکبر و اولین نوه رسول خدانبی اعظم اسلام(ص)بایدعرض کنم که وقتی خبر ولادتش رابه جداطهرشان رسول خدا(ص)دادندبسیار شادمان گشت کانه منتظرچنین روزی بسرمیبردتاتاویل وتحقق وعده الهی درسوره کوثر راببیند. پس خدارابسیارشکرگذاشت وآسیمه سرروانه خانه دخترش حضرت فاطمه(س) شد. چون قنداقه این طفل آسمانی رابه دستش دادندبی درنگ ومشتاقانه اورادر آغوش گرفت ومرتب می بوسیدو میبوئید و اندکی پنهانی می گریست ومی فرموداین حسنم غریب است. چه سروری اهل خانه رافراگرفته بودگوئی ملائک هم درشادیشان شریک شدند.
آنگاه دراذنینش (گوشهایش) اذان واقامه قرائت فرمودوماجراجویانه پرسیدبر این طفل نامی برگزیدید؟ والدین کرامش(علیهماالسلام)گفتندهرگزمادرکاری بررسول خدا(ص)پیشی نگرفتیم"لاتقدموابین یدی الله ورسوله" حضرت
(ص)فرمود:من هم ازخداپیشی نمیگیرم.پس بدانیدنام این فرزند"حسن"است ودرآسمان معروف به "شبّر"به همان معنی .درسیره خاندان وحی(علیهم صلوات الله ) وجودداشت که براساس تعلیم وبحکم وحتی تسمیه االهی فرزندنورانی ازسلب امامت علی الخصوص امامان معصوم(ع)باشاخصه وویژگی خاص وبرترش نامگذاری میشدو لذانام این فرزندحَسن شدچون خَلقاوخُلقا ازصورت وسیرت ازجمال وکمال نیکووزیبابود. چه اسم بامسمائیست که درروایت ماثورازحضرت رسول(ص)نقل شده که فرمودند: "یاحسن اشبهت خلقی وخلقی"(مناقب آل ابیطالب ابن شهرآشوب ج4ص21)
شاهی که خصال نیک بی حددارد          نوری به رخش چونوراحمددارد                   
فرزندعلی وفاطمه سبط نبی                 نامش حسن   وخلق محمددارد
سپس دستوردادبرای اوقربانی کنیدوگوشتش رابه فقرابدهیدوموی سرش رابتراشیدوبوزن آن نقره صداق کنید.

  -کودکی و نوجوانی امام حسن علیه السلام چگونه سپری شد؟
سخن ازماجراهاوخاطرات دوران کودکی ونوجوانی امام حسن مجتبی(ع)بسیاراست و طوماری می طلبد اگربخواهیم قطره ای ازدریاگفته باشیم باید بگوییم که این فرزندبهشتی درکودکی با فاصله کمی با برادرکوچکترش حضرت حسین(ع) ودرکناروبواقع درآغوش جد بزرگوارش رسولخدا (ص) رشدکردوهفت سال تحت تعلیم و همواره مورد توجه سفارش ورحمت خاص حضرتش بود.که بیان ماجراهای ظریف آن ازتوان ماومجال بحث خارج است.. علاوه براین تحت تعلیم وتربیت آسمانی والدین بی نظیری چون حضرت امیرالمومنین علی(ع)وجناب بی بی فاطمه زهرا (س)آنهم درخانه وحی بودن ازویژگیهای خاص کودکی آن دردانه خاندان نبی(ص)بود
فقط مساله ای که خیلی مراوادارمی کنددراین مجال به آن اشاره کنم همین است که باآنکه: جایگاه حضرت حسن (ع) بعنوان سبط اکبرنام ویادش همواره درکنارنام وهمسنگ برادرش حضرت حسین(ع) موردتوجه نزدرسولخدا (ص)بود چنانکه هردوبزرگوارمیوه قلب ونورچشم ومحبوب وموردسفارش رسول خدا(ص)معرفی شدند واین امر برهمه مبرهن است اماچندان موردتوجه ویادآوری قرارنمی گیرد.لهذابایداذعان کنیم که غربت ومظلومیت این سلاله رسول(ص)وامام معصوم(ع)ازهمان آغازطفولیت-همچنانکه ازقول رسولخدا(ص) ذکرشد ودرروایات نیزبه غریب فی بلدته وفی بیته اشاره گشت-بود.دراینخصوص ودراین  مجال تنها به چندنمونه ازروایات رسولخدا(ص) که درکودکی درباره حضرت حسن(ع)بیان اشاره شد می کنیم:
"حسن منی وانامنه احب الله من احبه"(مناقب ابن شهرآشوب ج2ص387)
.براءبن عازب روایت میکندکه دیدم محمد(ص)درحالیکه حسن(ع) رابردوش مبارکش داشت چنین دعامی فرمود: "اللهم احب حسناوحسینا واحب من احبهما انی احبه فاحبه واحب من احبه"(بنقل ازتذکره الخواص ابن جوزی شافعی  والعدد علامه حلی ص42)

-درمورد القاب امام حسن مجتبی علیه السلام برایمان بیشتر توضیح دهید؟
اولاکه درخصوص کریم اهل بیت(ع) حضرت امام حسن(ع) درمقام کلی بایدهمان ابعادو اطراف جایگاه عظیم شان امامتی راکه دردیگر ائمه اطهار(علیهم السلام)سراغ داریم درآنحضرت(ع) نیزجویاشویم. چه آنکه به فرموده حضرت رسول رب العالمین(ص)"الحسن والحسین امامان قامااوقعدا"(الارشادشیخ مفیدج2ص30)
بنابراین همه ابعادوزوایای شخصیتی علمی ونورعصمت اهلبیت(ع)دراین بزرگوارن یکسانست "کلهم نورواحد"اند منتهانمودهاوظهورشان بر اساس تکالیف آسمانیشان متفاوت است.       
و درروایات مکرری درباره هردوحسنین بزرگوار(علیهم السلام)ازناحیه حضرت رسول(ص)آمده که فرمودند:
   "ان الحسن والحسین سیداشباب اهل الجنه" (علل الشرایع شیخ صدوق ج1ص285)
بنابراین غالب سخنانی که ازناحیه رسولخدا(ص)درباره آن بزرگوارموردتاکیدقرارگرفته گویای القاب آنحضرت است چه آنکه بفرموده خدارسولخدا"ماینطق عن الهوی ان هوالاوحی یوحی"
به این تعبیرات توجه بفرمائیدکه حضرت(ص)فرمودند:"واما الحسن فانه ابنی وولدی ومنی وقره عینی وضیاء قلبی وثمره فوادی وهوسیدشباب اهل الجنه وحجه الله علی الامه امره امری وقوله قولی من تبعه منی ومن عصاه فلیس منی"(بحارالانوارج28ص3)فرزندرسولخدا(ص)آنهم سبط اکبربودن علیرغم طعنه دشمنان ازنسل کوثر (فانه ابنی و ولدی ومنی)-عباراتی مثل قره عین ونوردل ومیوه قلب رسول خدا(ص)بودن- سید جوانان اهل بهشت بودن-حجت خدابرامت بودن –امروقول اوهمان امروقول رسولخدا (ص)وتبعیت ازاو همان تبعیت ازرسولخدا(ص)بودن- خودش درجات ومقامات وسعادت والائیست که کسی  جزائمه هدی(علیهم السلام)رابه آن راهی نیست.
علاوه براین نمودهاونمادهایی که درمفاهیم عالیه زیارتنامه مخصوص ومعروف حضرت(ع)که درروزهای دوشنبه میخوانیم ودرآغازبحث هم مرورکردیم وتعبیرهای سنگین وپرمعنائی هم هست مثل:-البرالوفی(که اشاره به کرم ونیکوکاری حضرت دارد)العالم بالتاویل(که اشاره به سلوک قرآنی حضرت دارد)القائم الامین(که اشاره به ادامه دهنده امین راه رسولخدا(ص)دارد)الهادی المهدی(که اشاره به نقش امامت وهدایتگری  حضرت درامت دارد) السیدالزکی الطاهراالزکی والتقی انقی (که  تقریباباتفاوتهای ظریفی اشاره به معنویت وپاکی روحی حضرت دارند) الحق الحقیق(یعنی حقیقت حق که اشاره به حق سبط النبی وادامه دهنده طریق حق وصایت وخلافت دارد) الشهید الصدیق(هم میتواندبه شهادت صادقانه یاشاهداستواربودن حضرت درهمیشه دهراشارت داشته باشد)

-ابعادناشناخته ومظلومیت باروسیره اخلاقی وسیاسی امام حسن مجتبی(ع)چه بود؟
تشکرمی کنم ازاین سوالتان که اززاویه ومنظرخوب وبه حقی به سیره اخلاقی وسیاسی حضرت(ع) یعنی همان  نگاه مظلومیت بارمطرح  فرمودید.این  دوبعداصلی مظلومیتهادرحضرت(ع)چه درزمان حیات نورانیشان وچه درطول تاریخ همواره وجودداشت.
یکی ازآن مظلومیتهاابعادپنهان شخصیتی وجایگاه رفیع وسیره والای رفتاری واخلاقیشان است ازصدراسلام در چنبره تحلیلهای مغرضانه سیاسی مغفول ماند.مثل همین خلق نیکویاصبروحلم حضرت(ع)است که حتی دشمنانش به آن اعتراف داشتند.ابن حجرعسقلانی مورخ اهلسنت مینویسدکه درتشییع جنازه حضرت مردی از دشمنانش را دیدم که بسختی میگریست.علت گریه اش راجویاشدم گفت :من باکسی دشمنی می کردم که صبورتراز کوههابود " بقول جلال الدین سیوطی: "شهدالانام بفضله حتی الاعداء   والفضل ماشهدبه الاعداء"
اختفاءابعادومقامات معنوی وعقلی وعلمی وزیباییهای گفتاری حضرت راهم می توان دراین قالب جستجو کرد که همه آنهادرروایات ائمه اطهار(علیهم السلام)تصریح شد.هرچندباتاسف درمنابع حتی تشیع به آن پرداخته نشد ودر طول تاریخ نوعا بجهت عدم بازگوئی واننقال وانتشارگسترده مهجورومظلوم وحتی مورددستکاری وقلب بدخواهان قرارگرفت .
  
-همه ائمه ما غریب وبی نشانند،اما یکی از آن بزرگواران که در همه جهات ازهمه دیگر ائمه)علیهم‌السلام)مظلوم تر است، امام‌حسن مجتبی(ع) است. لطفاً در مورد غریب مدینه و دلیل این امر توضیحاتی بفرمایید..
  همانطورکه قول دادیم وشماهم بجاونیکوپرسیدیدبایدعرض کنم که ازدیگرمظلومیت های حضرت(ع)نسبت های نارواومطالب زهرآلودیست که درطول تاریخ توسط معاندان ومغرضان به آن حضرت(ع)نثار شد..
ازطرفی ورودناشیانه برخی مورخان که چندان مغرض هم نبودنددرمسائل سیاسی وجنگ وصلح و..بدون درک شرایط زمانی آن حضرت زمینه رابرای تهمت هاوحتی اهانت هاوجسارت هارابرآن بزرگوارفراهم کرد.   ازجمله آنها می توان به شرایط مظلومیت باروپنهان وناگفته حضرت درعصروزمان حیات خود-دربلادودرخانه خود-درماجرای شهادت مادربزرگوارش-درکنارپدرمظلومش درکنج خانه ومیدان جنگ وخلافت پررنج و درشهادت مظلومانه اش بعنوان فرزندبزرگتر–درزمان حکومت معاویه بعنوان امام مسلمین و....اشاره کردکه متاسفانه حتی درمنابع شیعی چندان پرورانده نشده . مظلومیت های حضرت(ع)تازه بعدازشهادت جانسوزش-باهمان توضیحی که داده شد-بیشترهم شدازحیث شایعاتی بدون توجه به شجاعت های اودرجنگ های بدروصفین ونهروان-بی تفاوت  و بی کفایت وبی مسئولیت خواندن اما(ع)نسبت به اوضاع جامعه بابهانه صلح حضرت بامعاویه و..که متاسفانه در کتابهای مغرضین به آن دامن زده ودهن به دهن شدکه ماالبته بطورمستندومستدل آنهارادروبلاگمان پاسخ دادیم.
بعنوان نمونه درخصوص همین اتهام اخیرکه مثلاحضرت رادراموررهبری وامامت امت دشمنان وکینه توزان و حتی برخی شیعیان جاهل بابهانه های واهی مثل صلح بامعاویه بایدعرض کنیم که آن کج اندیشان مغرض یاجاهل مطالعه صحیح ومنصفانه ای درتاریخ براین موضوع نداشتندوبه ابعاد آن بواقع پی نبردندوکه وقتی مابه شرایط عصرحضرت و بندهای صلح نامه رجوع می کنیم اتفاقابه درایت حضرت(ع) پی میبریم که چقدرجلوی انحراف سیاسی وکشتارشیعه راگرفت ودرکل درطول تاریخ بنفع شیعیان تمام شده است.وبیهوده نبودکه رسول خدا(ص) آن بزرگواررا مجسمه عقل معرفی فرمودند:"لوکان العقل رجلا لکان الحسن "(فرائدالسمطین حموی ج2 ص68)
وامامسئله مهم وقابل ذکراین است که این مظلومیت هاالبته دراین عصروزمان که دشمنان همیشگی دین واهل بیت(ع) و مخالفان سرسخت مکتب شیعی مثل وهابیت وتکفیری ها درصددتخریب این بنیادهای رفیع ولایت وامامت آنهم با ادبیات التقاطی ورجئه ای دیگر به انحراف وجداسازی نسلها ازاین صاحبان مکاتب آسمانی وحتی جسارت وتوهین به آستان رفیعشان برآمدندو درمقابل  تکلیف ومسئولیت ماشیعیان دراینخصوص بیشتر به چشم می خورد هرچند که کیدآن شیاطین ضعیف راه بجائی نتواندبردکه"یریدون لیطفئوانورالله مالله متم نوره ولو کره الکافرون"
وبایداذعان به قصورکنیم که غفلت ماشیعیان دردفاع جانانه ازآن حضرت(ع)وپاسخ به شبهات درایجادوگسترش چنین مظلومیت هایی بی تاثیرنبوده وجادارد براین ماجرا خون بگرییم.

-چرا امام حسن (عليه السّلام) اسوه احسان است؟ وبا توجه به اینکه همة ائمه علیهم‌السلام از کرامت و بزرگواری برخوردارند، چرا امام حسن مجتبی(ع) را کریم اهل بیت می‌نامند؟
ببینیدامام حسن مجتبی(ع)نزدماشیعیان البته بیش ازدیگرخصال اخلاقی ومعنویشان به امام حّسن وکرم معروفند. ومااوراکریم اهل بیت(ع)می دانیم واین موضوع موردتاکیدخودائمه طاهرین(علیهم السلام)نیزبود .علتش هم آن سفره های پربارکریمانه ای بودکه حضرت درمدینه پهن می کردندو به استنادقرآن کریم"ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناویتیماواسیرا" همه نوع افرادبرآن سفره گردمی آمدند. علاوه براین انفاق مال درراه خداحتی طبق روایات ایثارواعطاءمال به فقراچندین مرتبه تاآخرین دارائییشان بحکم قرآن"ویوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه"بودکه ازتکلیف وتوان انسانهای عادی مثل ماخارج است . ازطرفی هم سرپرستی ایتام زیادی بودکه تحت کفالت حضرت قرارگرفته بودند. این خصلتهاالبته معمول  همه ائمه بزرگوارازجمله پدربزرگوارشان حضرت امیرالمومنین علی(ع)بود.امااینکه چراحضرت(ع)به این خصال معروف شدندبایدبه همان نکاتی که عرض کردم درخصوص روحیه ایثاروانفاق وسفره های وسیع اطعام کریمانه حضرت بگوئیم که گاهی درشرایط فقررقم میخوردوحضرت(ع)البته مثل پدربزرگوارشان هیچ وقت آن موقعیت خلافت وتولیت بیت المال مسلین را متاسفانه باکیدآل بوسفیان نتوانستندبرعهده بگیرند.

- درماه مبارک رمضان بهارقرآن هستیم درخصوص سلوک قرآني امام حسن(ع)اگرمطلبی داریدبفرمائید
چیزی که دربعدمعنوی حضرت مجتبی(ع)مغفول مانده حشرحضرت(ع)باقرآن است که درابتدای بحث دربندی اززیارتنامه ماثور ازقول امام معصوم(ع)درشان حضرت (ع) خواندیم که "السلام علیک ایهاالعالم بالتاویل"یعنی عالم به تاویل وتفسیرقرآن است. علاوه براین قرائت زیبای قرآن باصوت بهشتی ووزین وزیبا ی حضرت معروف است وهمچنین تاویلها وتفسیرهایی که ازحضرت در خصوص آیات قرآن بجای مانده ودرکل معنویت عجیب آن حضرت درارتباط باقرآن وعمل به آن بعلاوه نمازهای طولانی ورخ زردوتن لرزان حضرت هنگام نماز ووقت اذان وگریه شدیدحضرت هنگام شنیدن ِآیاتی که با "یاایهاللذین آمنوا"شروع میشد"همه وهمه مطالبیست که درجای خودمثتنوی ها سخن می طلبد.دراین خصوص نیزالبته ماباخلا خاصی درمنابع روبروهستیم...

-وسخن پایانی شمااگرکاری یاتحقیقی هم درباره حضرت(ع)داشتیدمعرفی کنید
درپایان لازم به ذکرمیدانم که بنده بعدازتحقیق وپژوهش ومطالعات وسیع درابعادگسترده درخصوص مقامات علمی ومعنوی و شخصی وشخصیتی جدغریبم ولی اهل ولاء امام مجتبی(ع) بعینه خلاها و مظلومیتها ومهجوریتهای را یافتم که حجت وتکیه گاهم برای ورودبه این عرصه شد بعنوان یک مسلمان وشیعه  احساس شرم ودین و تکلیف نمودم ولاجرم بحکم اقتضاء واردعرصه فراگیرسایبری شدم ووبلاگی تحقیقی تحت عنوان"غریب مدینه عشق امام حسن مجتبی(ع)"کارکردم.که بطوراجمال بایدعرض کنم دراین وبلاگ  باپراکندگی وعبوری وبدون استنادویا نارسا بودن  مطالب روبرونمی شویدبلکه پایگاهی جامع ومدون وشکل یافته ای رادراختیارداریدکه ازکتب روائی و مطالب تاریخی وعلمی مستندومعتبربهره برده ومآخذولینک های مفیدو پایگاه های مرتبط وغنی و برگزیده رادراین زمینه جهت رجوع آسان کاربران درآن قرارداده شد.
آدرس آن هم این استhttp://www.sadatehasani.blogfa.com
باشدکه انشاءالله همه مان باعزمی جزم و بیان و قلمی نووعالمانه و قوی واردمیدان عمل وتبلیغ واشاعه مکتب غنی اهل بیت پیغمبر(علیهم صلوات الله)شویم.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي