شنبه 4 بهمن 1399  |   8 جمادی الثانی 1442

 

...
شماره : 1133 تعداد بازدید : 4745


گفتگوباحجت الاسلام سید ابراهیم حسنی پیرامون فضایل، مناقب و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

توضیح:
درماه صفرالمظفرماه سوگ آل البیت(علیهم السلام)درآستانه ایام شهادت امام حسن مجتبی(ع)ونیزهفته پزوهش برآن شدیم که به معرفی وبلاگ جامع وتحقیقی "امام حسن مجتبی(ع)وسادات حسنی" وگفتگو با مدیرآن که خود ازسادات حسنی میباشدجهت آشنائی بیشتربا ابعاد والای شخصیتی وسیره وگفتار آن حضرت بپردازیم. گفتگوی ماراباحجت الاسلام سیدمحمدابراهیم حسنی پژوهشگرمعاونت پژوهشی وآموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ملاحظه فرمایید.
1- لطفا بعنوان سخن آغازین ازآنجاکه هدف اصلی ماازاین گفتگو دراین ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)ذکرویادی ازآنحضرت است بطورمختصروبجهت تیمن وتبرک قدری ازآن بزرگوارو جایگاهشان درمنابع دینی برای مابگوئید.
بسم الله الرحمن الرحیم-رب اشر لی صدری ویسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوقولی السلام علیک ایهاالسیدالزکی السلام علیک ایهالبرالوفی السلام علیک ایها العالم بالتاویل السلام علیک ایهاالقائم الامین السلام علیک ایهاالهادی المهدی السلام علیک ایها الطاهر الزکی السلام علیک ایهاالتقی النقی السلام علیک ایها الحق الحقیق السلام علیک ایهااشهیدالصدیق
ضمن عرض سلام وتسلیت بمناسبت ایام شهادت سبط اکبرالرسول (ص)وابن امیرالفحول وزهراءالبتول (ع)حضرت امام حسن مجتبی(ع)الغریب فی بیته وبلدته ومدینه جده وتشکراز شماومعاونت محترم پژوهشی که همچنان به مسئله امامت ازجمله امام حسن بن علی (ع) آنهم دراین ماه پرحزن وسوگ شهادت مظلومانه حضرتش توجه ودغدغه خاصی نشان میدهیدونقش کوچکی دراین جولانگه وسیع و عرصه سیمرغ به این دلداده ضعیف وسلاله ای کوچک بخشیدیدتاقدری ازامامی غریب نامه غربت بخوانیم و سخن از جنس مظلومیت برانیم. باشد که انشاء الله دراین ایام سوگ وماتم شهادت مورد نظر آن کریم اهل البیت(ع) وبرسرسفره احسان آن امام حسن و کرم قراربگیریم.
امادرخصوص حضرت درمقام کلی بایدهمان جایگاه عظیم شان امامتی که دردیگرائمه اطهار(علیهم السلام) درابعادواطراف ونمودهای انیق وعمیقش متصوراست بایددرایشان نیزجستجو کنیم چه آنکه به فرموده حضرت رسول رب العالمین(ص)"الحسن والحسین امامان قامااوقعدا"بنابراین همه ابعادوزوایای شخصیتی علمی ونورعصمت اهلبیت(ع)یکسان است "کلهم نورواحد"اند منتهانمودها وظهورها براساس تکالیف آسمانیشان متفاوت است.
اما خوب بایدگفت که درخصوص برخی ائمه بزرگوارمثل امام حسن مجتبی(ع) مطابق شئونات والایشان درسیره ورفتاردرکلام وگفتاروحتی تاریخ زندگی پربارشان آنطورکه واقع امروشایسته جایگاه والایشان باشدکارنشده.همین مفاهیم والائی که درزیارتنامه مخصوص حضرت -که بخشی ازآن راقرائت کردم- (1)
وجوددارد قدری مارابه جایگاه ولائی ومنزلگاه رفیع حضرتش درنزدقلوب وخطاب ائمه اطهار(ع)آشنا میسازد که شایسته است این زیارتنامه هارادرمفاتیح و تحفه الزائرودیگرمنابع بجوئیم وقرائت کنیم. اجازه بدهیدمطالب دیگررالابلای سوالات بعدی پاسخ بگویم
2-بعنوان سوال دوم بفرمائیدکه چه شدو چه ضرورت ومقتضا یی دیدیدکه درکنارکارهای پژوهشی به امروبلاگ نویسی روی آوردید؟ قدری ازاهمیت کاروبلاگی واصولاتبلیغ دین در عرصه سایبری ونیزاز کارهای وبلاگیتان بگوئید
عرض شودکه آشنائی نسبی حقیربازبان انگلیسی درتحصیلات کلاسیک وعزم درفراگیری علوم کامپیوتر وزبان وادبیات اینترنت-که بحق زبان به روزوگسترده وسهل الوصول است-وفن وبلاگ نویسی بعنوان رسانه-غالبابصورت تجربی-ونیزاحساس لزوم پردازش به علوم دین درعرصه فراگیر سایبری-که به تعبیرائمه اطهار(ع)همان لسان قوم امروزیست-درکنارکارهای پزوهشی وتحقیقی بصورت همان سنتی وارتباط بانشریات ازسال 87به امر وبلاگ نویسی نیزروی آوردم وچندوبلاگ تاکنون کارکردم که ازجمله مهمترین وکاملترین آنها وبلاگهایی تحت عناوین "پیرامون امام علی(ع)ونهج البلاغه "و"پیرامون امام حسن مجتبی (ع)وسادات حسنی"است.که بحمدالله موردمراجعه فراوان کاربران درسطوح مختلف سنی وعلمی قرارگرفته اند.
3-همانطورکه میدانیدمابیشتربه بهانه کاروبلاگی جامع وتقریبانوشمادرباره امام حسن مجتبی(ع) این گفتگوراترتیب دادیم لطفا درخصوص وجه ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را مخصوصادرعرصه اینترنت بطورخلاصه توضیح دهید
ببینیددرخصوص احساس ضرورت پردازش به زندگی پربارحضرت امام مجتبی(ع)بایدبه دوبعداصلی درخصوص مظلومیت های آن امام همام وسبط الاکبرنبی الاعظم(ص)که بحق تکیه گاه وحجت اصلی من برای ورودبه چنین کاری شداشاره کنم:
یکی مظلومیت ها ومحرومیت هایی بودکه درطول زندگی آنحضرت ازجهات مختلف متوجهشان بودودربلاگ بطورموضوعی کارشد
ودیگری مظلومیتهای ومهجوریتهاییست که درطول تاریخ باحضرت همراه بوده مثل ناگفته باقی ماندن ابعاد وجودی وشخصیتی وسیره والاوپرسررفتاری واخلاقی آن امام حسن وکرم وازآن مهمتر معطل ماندن گفتار نیکو وسخنان ودرددلهای حضرت دربیان شرایط زمان وعملکردهایشان است که نوعا بجهت عدم بازگوئی وحتی اننقال وانتشارگسترده درتاریخ وکتب شیعه مورد دستکاری وقلب بدخواهان قرارگرفته ووارونه جلوه داده شده است.
این موارد-البته بعدازتحقیق وپزوهش وکسب آگاهی کامل واتمام حجت دراینخصوص علیرغم همه خدماتی که درحوزه کتاب و..شده وقابل قدردانی هم هست- بعنوان یک مسلمان وشیعه واقعااحساس شرم ودین وتکلیف درقبال جدغریبم نمودم .ومن البته بعدازتحقیقات گسترده باهمه دریافتهای اندکم این خلارامخصوصابیشتردرفضای اینترنت احساس کردم. بایدبهتربگویم که ازطرف آن جدعزیزوبزرگوارم ماموربه این کار البته باحمایت وعنایت ازناحیه خودحضرتش شدم.بقول شاعر:
رشته ای برگردنم افکنده دوست       میبردآنجاکه خاطرخواه اوست
و ازطرفی همان پیش نیازهاوضرورتهایی که درمسئله اهمیت ولزوم ورودبه عرصه سایبری وتبلیغ دین بازبان رسانه روزوجودداردوقبلادراینخصوص سخن گفتیم-مرابه این اقدام واداشت.
والبته ادعاهم ندارم که کارکاملیست جای کاروهمکاری وهدایت ونقدو مساعدت اهل علم وفن طریق راهم می طلبد ومن ازهمین جاهمانطورکه در وبلاگ هم ذکرکردم صمیمانه ازهمه تقاضای یاری دارم.
بگذاریددرادامه عرایضم به همه عزیزان وکاربران ومبلغان دینی صمیمانه پیشنهاد کنم درهرعرصه ای که میتوانند درکنارهمه کارهایی که درخصوص ائمه اطهار(علیهم السلام)شده وبواقع هم درحق ایشان بسیاراندک ونارساست به آن اکتفاوبسنده نکنندومخصوصادراین عصروزمان که دشمنان همیشگی دین واهلبیت(ع) ومخالفان سرسخت مکتب شیعی مثل وهابیت ودشمنان دیرین وقسم خورده اهلبیت(ع)و مکتب هدایت بخش وبیدارسازشان که درطول تاریخ بانحاء مختلف درصدد تخریب وجهه اهلبیت(ع) وقلب حقائق درخشان وآموزنده تاریخ زندگی درخشانشان برآمده اندو اکنون درصورتهاوادبیات التقاطی ورجئه دیگری به دشمنی وانحراف وجداساختن نسلها ازاین مکتب وحتی جسارت وتوهین به آستان رفیعشان برآمدند بویزه درخصوص برخی ائمه بزرگوار(ع)که بیشترمظلوم واقع شدند ودر حقشان بسیاراندک کارشده مثل همین امام حسن مجتبی(ع) امام سجاد(ع)امام جواد(ع)امام هادی(ع) امام عسکری(ع)و..دست بکارشوندودربیان وقلم حق مطلب رااداکنندوآن خاندان آسمانی نبوت وامامت راازمظلومیت وکلام وسیره وگفتارهدایت بخش ونازنین وحکمت بارشان راازمهجوریت نجات دهند.وبنظر حقیریکی ازمهمترین اقدامات مقابله ای مادرمقابل این دشمنی ها ودسیسه هاهمین است که باهنروفنون صحیح وبه روزآنطورکه شایسته وبایسته است مکتب اهلبیت(علیهم السلام)رادراختیارمردم وافکارسالم بشربگذاریم تامنصفین عالم خودبه انتخاب وقضاوت بپردازندهمچنانکه آقاامام صادق (ع)به یکی از یارانش فرمودند:علوم مارادراختیارمردم بگذاریدچراکه اگرمحاسن وزیبائییهای کلام مابه گوششان برسدبی درنگ ازماتبعیت می کنندوبه مامی پیوندند"ان الناس لوعلموامحاسن کلامنالاتبعونا"
4-بعنوان آخرین سوال :لطفاازچگونگی تحقیق وتنظیم موضوعات ومطالب آن ونیز مشخصات متمایزوفایلهاوعناوین کاربردی این وبلاگ بطورمختصربرای ما بگوئید
بنده البته درخصوص مطالب این وبلاگ حسب الامر بایدخیلی فشرده عرض کنم وتفصیل آنرابه مراجعه کاربران عزیزبه دامنه www.sadatehasani.blogfa.com موکول کنم .
دراین وبلاگ بنده به دومحورکلی باعناوین ذیل پرداختم:
الف-(امام حسن مجتبی(ع)
شامل امام حسن(ع)درگفناررسولخدا(ع) وخاطرات زیبای زندگی درزمان کودکی وبعدهمکاری وجهاد درکنارپدربزرگوارشان ونیزابعادوجودی وشخصیتی وسیره رفتاری ومظلومیتهای حضرت درتاریخ (نقلهای داستانی) وازقول ائمه اطهار(علیهم السلام)وفایلهایی هم درنقل احادیث وگفتاروکامنتها ومتون واشعاردرمدح ورثاء حضرت ومعرفی کتاب بصورت موضوعی و...
ب-(تاریخ امامزادگان ونسل وسادات حسنی)
دراین محوربه فرزندان ونسل وشجره سادات حسنی که بجزیکی دوموردهمه درایران واقع شده و محدودهم هستند-که علتش به موضوع تاریخ قیام وهجرت آنهامخصوصابه طبرستان ودیلمان یعنی مازندران وگیلان کنونی برمی گرددونیزمعرفی بارگاه وزیارتگاههای امامزادگان حسنی که بیشتردراین دواستان قررگرفته درموضوعات وبندهای مختلف –البته بااستنادوتفصیل-پرداختم.
دراین وبلاگ برعکس خیلی ازسایتها ووبلاگهایی که بانیت خیرشایدبجهت نیافتن منابع تنهابه گوشه ای ازشخصیت والاوگفتارآنحضرت پرداختند-ومن البته ازهمه آنهااستفاده کردم وهم طبق تدوین موضوعی مطالب ومآخذانهاراآوردم وهم پایگاهشان رادرپیوندهاجهت رجوع آسان کاربران درج نمودم-با پراکند گی مطالب وموضوعات ویاعبوری وبدون استنادبودن ویا نارسایی درگفتارروبرونمیشویدبلکه عرصه ای مدون وتشکل یافته وموضوعی ومستندرادر اختیاردارید

 

منبع : مجله بشری
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي