شنبه 8 آذر 1399  |   11 ربیع الثانی 1442

 

...
شماره : 1592 تعداد بازدید : 1134


بنیان‌های نظری در اصلاح و تقویت مراسم دینی در ایران

این طرح با هدف بررسی کارکردها و آسیب‌ها و تدوین راه‌کارهای اصلاح و تقویت مراسم و مناسک دینی به سفارش دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان توسط آقای علیرضا قبادی در سال 1394 انجام شده است. اخیراً این کتاب توسط انتشارات کنش در سال 1396 در 318 صفحه منتشر شد.
در مقدمه‌ی کارفرمای این کتاب آمده است: در کشور ما که اسلام و مذهب شیعه رواج دارد، پیوند مراسم و مناسک در جامعه‌ی ما با ارزش‌ها و هنجارهای دینی به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از ساختارهای فرهنگی کشور را شکل داده و بر نظام اجتماعی تأثیرگذار است.
با این حال هر عنصر اجتماعی ضمن کارکردهای مثبت، ممکن است در پاره‌ای از موارد دچار وضعیت بی‌کارکردی و یا کژکارکردی گردد. آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر موجب نگرانی بسیاری از نخبگان و متولیان فرهنگی در کشور شده است، ضرورت نگاهی آسیب‌شناسانه به کنش‌های اجتماعی را به خوبی می‌نمایاند. آن‌چه هم‌اکنون با عنوان بنیان‌های نظری در اصلاح و تقویت مراسم دینی در ایران تقدیم پژوهشگران و محققان ارجمند می‌گردد، پژوهشی است که سعی دارد به آسیب‌شناسی یکی از عناصر و مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در نظام فرهنگی و اجتماعی در جامعه‌ی ما بپردازد.
شایان ذکر است که نویسنده در این کتاب سعی دارد پس از بررسی کارکردها و آسیب‌ها به تدوین راه‌کارهای اصلاح و تقویت مراسم و مناسک دینی بپردازد.
متن کتاب یادشده پس از مقدمه و پیش‌گفتار شامل شش فصل است. علاوه بر آن پیوست‌هایی نیز به متن ضمیمه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته، فصل دوم با عنوان پیشینه‌ی تحقیق کارکردها و آسیب‌ها در منابع دست اول دینی و سایر منابع مانند کتاب‌ها و مقالات را مورد بررسی قرار داده است. فصل سوم به مبانی نظری تحقیق از دیدگاه پارسونز و مرتون و فصل پنجم به بیان روش‌شناسی تحقیق اختصاص یافته است. فصل پنجم با عنوان داده‌هاو یافته‌های تحقیق، داده‌های حاصل از مطالعات اسنادی و مصاحبه‌ها تحلیل می‌نماید. در فصل ششم و پایانی کتاب نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهشی و آموزشی که مبتنی بر یافته‌های تحقیق است، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:
بنیان نظری، اصلاح و تقویت، مراسم دینی، ایران.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي