شنبه 26 آبان 1397  |   7 ربیع الاول 1440

 

...رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده
1397/08/22
آسيب‌شناسي مستندات ادبيات ديني
1391/05/15
روش‌هاي قصه‌پردازي در قرآن كريم
1391/05/14
مؤلفه‌هاي هويتي ادبيات عاشورايي
1391/05/11
گونه‌شناسي زندگي‌نامه‌هاي مستند
1391/05/10
آسيب‌شناسي زندگي‌نامه‌هاي داستاني
1391/05/10
تازه های نشر

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده